Title: Základy koncepce Six Sigma
Other Titles: Basics of Six Sigma Approach
Authors: Pech, Lukáš
Advisor: Palátová, Renata
Kupka, Lukáš
Referee: Tůmová, Olga
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10450
Keywords: Six Sigma;DMAIC;kvalita;řízení jakosti;proces;diagram;efektivita
Keywords in different language: Six Sigma;DMAIC;quality;quality control;process;chart;efficiency
Abstract: V bakalářské práci jsem se zabýval metodou Six Sigma a aplikací jejích principů a nástrojů na procesy ve výrobním podniku. V teoretické části jsem se zaměřil zejména na objasnění historie a důvodů vzniku konceptu Six Sigma, základních myšlenek a principů, rozdělení pracovních pozic v rámci projektů Six Sigma a popis nástrojů využívaných při zlepšování procesů. Ve druhé části práce jsem se věnoval analýze a návrhu zlepšení výrobního procesu ve společnosti ABC za pomoci aplikace nástrojů konceptu Six Sigma.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a Six Sigma method and application of its principles and tools in a manufacturing company. The theoretical part is focused on clarifying the history and the reasons of origins concept of Six Sigma, the basic ideas and principles of method, partition of work jobs within the projects of Six Sigma and decription of tools that are used in a process of improvement. The second part of the thesis is focused to analysis and design of process improvement at the ABC company using the principles and tools of Six Sigma method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_PECH_LUKAS.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
047456_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,59 kBAdobe PDFView/Open
047456_oponent.pdfPosudek oponenta práce353,01 kBAdobe PDFView/Open
047456_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce215,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.