Title: Projekt dům s pečovatelskou službou s bezbariérovým přístupem a užíváním ze systému Porotherm. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Šumava.)
Other Titles: Project of nursing home with wheelchair access and use of Porotherm (The project is intended for building permits, the area of Šumava)
Authors: Smazalová, Adéla
Advisor: Kesl, Petr
Referee: Pangrác, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10514
Keywords: dokumentace pro stavební povolení;novostavba;domov s pečovatelskou službou;bezbariérové řešení;systém Porotherm
Keywords in different language: documentation for building permits;new building;nursing home;barrier solutions;system Porotherm
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá projektem domova s pečovatelskou službou určeným pro stavební povolení dle platné vyhlášky č. 62/2013. Cílovou skupinou mé práce jsou osoby s omezenou schopností pohybu, osoby nepohyblivé a osoby pokročilého věku. Od toho se odvíjí dispoziční a provozní řešení celé budovy. Projekt respektuje obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Při návrhu stavebního díla bylo použito moderních materiálů. Výkresová část byla vytvořena v programu AutoCAD 2012, návrh a posouzení krovu v programu Fin10.
Abstract in different language: The present work deals with the project of home with nursing services intended for building permits under valid notice No. 62/2013. The target group of my work are people with limited mobility, immobile persons and the elderly. Consequently there is the layout and operational solutions throughout the building. The project respects the general technical requirements to ensure barrier-free use of buildings. Modern materials have been used for designing the building. The drawing part has been created in AutoCAD 2012 design and assessment of the truss in the Fin10.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Adela Smazalova.pdfPlný text práce84,11 MBAdobe PDFView/Open
Smazalova_vedouciPosudek vedoucího práce723,99 kBUnknownView/Open
Smazalova_oponentPosudek oponenta práce585,37 kBUnknownView/Open
Smazalova_prubehPrůběh obhajoby práce184,55 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.