Title: Problematika poruch příjmu potravy v kurikulárních dokumentech
Other Titles: Eating disorders in curricular documents
Authors: Bohdanová, Petra
Advisor: Kosíková, Věra
Referee: Holeček, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12036
Keywords: poruchy příjmu potravy;adolescence;školní kutikulární dokumenty;prevence;výchova ke zdraví
Keywords in different language: eating disorders;adolescence;school curricular documents;prevention;health education
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku poruch příjmu potravy a její začlenění do školních kurikulárních dokumentů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsáno celé spektrum těchto poruch, které čtenářům vytváří komplexní představu o celé problematice. Čtenáři jsou zde seznámeni se základními pojmy, týkajícími se poruch příjmu potravy. Pozornost je věnována také aspektům vzniku tohoto onemocnění se zaměřením na rizikové období adolescence, ve kterém se tyto poruchy objevují nejčastěji. Důraz je zde kladen na systém prevence a jeho začlenění do vzdělávacího oboru výchova ke zdraví. Součástí praktické části je kvalitativní výzkum, který se skládá z obsahové analýzy školních kurikulárních dokumentů ve vztahu k problematice poruch příjmu potravy a vyhodnocení rozhovorů se školními metodiky prevence. Tento výzkum má za úkol zjistit, do jaké míry a jakým způsobem je téma poruchy příjmu potravy zařazeno ve školních kurikulárních dokumentech. Na základě vyhodnocení výsledků výzkumu byla sepsána praktická doporučení. Práce by měla obohatit povědomí o této problematice a zároveň sloužit k zamyšlení, zda je toto téma dostatečně začleněno ve školním kurikulu.
Abstract in different language: This thesis focuses on issue of eating disorders and their integration into the school curriculum documents. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the whole spectrum of disorders and readers create to themselves a comprehensive idea of the whole issue. Readers are introduced to the basic concepts related to eating disorders. Attention is also paid to aspects of the disease origin, with a focus on risk period of adolescence in which these disorders occur most frequently. The emphasis is put on prevention system and its integration into the educational section of Health Education. The practical part contains qualitative research, which consists of a content analysis of documents of school curricula in relation to the issue of eating disorders and evaluation of discussions with the school's methodists of prevention. This research aims to determine the degree and manner of subsumption of the topic of eating disorders into the school curricula. Based on the evaluation results of the research, practical recommendations were drawn up. The thesis should enhance awareness of the issue and also serve to ponder whether this topic is sufficiently incorporated in the school curriculum.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Bohdanova Petra.pdfPlný text práce776,58 kBAdobe PDFView/Open
Bohdanova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce378,98 kBAdobe PDFView/Open
Bohdanova - oponent.pdfPosudek oponenta práce394,83 kBAdobe PDFView/Open
Bohdanova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce89,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.