Title: Urbanistické hodnocení vývoje a stavu zvoleného území a návrh změn
Other Titles: Urban evaluation of development and situation of selected territory and proposal of changes
Authors: Veselá, Kateřina
Advisor: Fiala, Radek
Referee: Salzmann, Klára
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12120
Keywords: územní plán;průzkum území;problémy obce;Štěnovický Borek
Keywords in different language: land use plan;exploration of territory;problems of municipality;Štěnovický Borek
Abstract: Cílem práce bylo navrhnout změny koncepčního využití území pro zpracování nového územního plánu obce Štěnovický Borek. Tomu předcházelo studium podkladů a analýza vývoje a současného stavu území obce. Během toho byly zjištěny potřeby obce, které jsou vyhodnoceny a řešeny právě návrhem změn ve využití území. Navržené změny ve využití území jsou v souladu se skutečným stavem území a podporují udržitelný rozvoj obce.
Abstract in different language: The target of my bachelor's thesis was to propose changes of conceptual land use for the processing of the new land use plan for Štěnovický Borek. This was preceded by a study of documents and analysis of the development and present condition of the municipality. During that process needs of the municipality have been identified. The needs are evaluated and solved by the proposal of changes of the land use plan. The proposed changes in the land use are in accordance with the current condition of the land and support the sustainable municipality development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stenovicky_Borek.pdfPlný text práce6,04 MBAdobe PDFView/Open
PV_Vesela.pdfPosudek vedoucího práce130,19 kBAdobe PDFView/Open
PO_Vesela.pdfPosudek oponenta práce113,18 kBAdobe PDFView/Open
PR_Vesela.pdfPrůběh obhajoby práce58,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12120

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.