Title: Návrh objektu bytového a polyfunkčního výškového objektu se zaměřením na konstrukční řešení
Other Titles: Design of a residential and multi-functional high-rise building with a focus on construction solution
Authors: Kriegerová, Antonie
Advisor: Vejvara, Luděk
Referee: Vachulka, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12456
Keywords: bytový dům;železobeton;železobetonový skelet;statický návrh;sloup;stropní deska;zatížení;Scia Engineer 2013
Keywords in different language: apartment building;reinforced concrete;reinforced concrete skeleton;static design;column;ceiling board;load;Scia Engineer 2013
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem bytového a polyfunkčního výškového objektu. Hlavním cílem tohoto projektu je statický návrh vybraných prvků objektu. Jedná se o devítipodlažní budovu. Konstrukce je navržena jako železobetonový monolitický skelet. Návrh konstrukce, materiálů a dispozice stavby jsou v souladu s platnými normami. Textová část byla vytvořena v Microsoft Word 2013. Výkresová část byla vytvořena v programu AutoCAD 2012. Pro výpočet konstrukce byl použit program Scia Engineer 2013. Programy pro statické posouzení prvků konstrukce byly vytvořeny v programu Microsoft Excel 2013. Všechny výpočty a posouzení jsou v souladu s platnými normami ČSN.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the design of a residential and multi-functional high-rise building. The main objective of this project is the static design of the elements of an object. This is the nine-storey building. The structure is designed as a reinforced concrete skeleton. The structural design, materials and layout of the buildings are in compliance with applicable standards. The text section was created in Microsoft Word 2013. The drawing part was created in AutoCAD 2012. To calculate the structure was used Scia Engineer 2013. The programs for static analysis of structural elements were created in Microsoft Excel 2013. All calculations and assessments are in accordance with applicable standards CSN.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_-_Bc. Kriegerova_2014.pdfPlný text práce13,83 MBAdobe PDFView/Open
Kriegerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce479,91 kBAdobe PDFView/Open
Kriegerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce632,98 kBAdobe PDFView/Open
Kriegerova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce199,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.