Title: Vyšetření vlastností injektoru pára - voda
Other Titles: Calculation of steam-water injector properties
Authors: Pavlíček, Petr
Advisor: Linhart, Jiří
Matas, Richard
Referee: Louthan, Jindřich
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12662
Keywords: proudový přístroj;injektor;mokrá pára;kondenzace;CFD;Lavalova dýza;nadzvukové proudění;rázová vlna
Keywords in different language: jet device;injector;wet steam;condensation;CFD;Laval nozzle;transonic flow;shockwave
Abstract: Tato práce se zabývá zjednodušeným výpočtem a numerickou simulací paro-vodního injektoru. Toto zařízení je zamýšleno pro rychlý ohřev vody v nádrži, přičemž má rovněž plnit funkci čerpadla. Práce prezentuje postup provedení zjednodušeného výpočtu injektoru pro ověření funkčnosti takovéhoto zařízení. Práce rovněž analyzuje postup při numerické simulaci a model kondenzace, jenž je základem této simulace.
Abstract in different language: This thesis is about simplified calculation and numerical simulation of a steam-water injector. Such device is considered for rapid heating of water in a tank, while it also fulfills function of a pump. The thesis presents use of simplified calculation for verification of functionality of the injector. The thesis also analyses procedure of numerical simulation and a condensation model, which is the key for the simulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlicek_Petr_BP.pdfPlný text práce4,94 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Pavlicek - 2014.pdfPosudek vedoucího práce55,87 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Pavlicek - 2014.pdfPosudek oponenta práce78,17 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Pavlicek-2014.pdfPrůběh obhajoby práce11,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12662

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.