Title: Institut osvojení nejen ve světle rekodifikace soukromého práva
Other Titles: The concept of adoption not only from the perspective of recodification of the private law
Authors: Beneš, Martin
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Spurná, Kristýna
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12818
Keywords: rodinné právo;občanský zákoník;zákon o rodině;osvojení;adopce;náhradní rodinná péče;rodičovství;příbuzenství;rodina
Keywords in different language: family law;civil code;family act;adoption;substitute family care;parenthood;kinship;family
Abstract: Diplomová práce se zabývá institutem osvojení. Jejím cílem je popsat a zanalyzovat vnitrostátní právní úpravu osvojení účinnou do konce roku 2013 a právní úpravu ji nahrazující, včetně jejího zhodnocení provedeného i s přihlédnutím k právní úpravě adopce ve Spolkové republice Německo. Po vymezení některých základních pojmů následuje stručný historický exkurz k vývoji právní regulace osvojení na našem území od roku 1918. Poté je věnována pozornost právní úpravě, která byla v ČR účinná do 31. 12. 2013 a právní úpravě účinné od 1. 1. 2014. V rámci pojednání o současné úpravě je pak poukazováno na změny, které přinesla oproti předchozímu právnímu stavu. Práce dále obsahuje srovnání s právní úpravou SRN a zhodnocení nové regulace.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the concept of adoption. The main aim is to describe and analyze the domestic legal regulation effective until the end of 2013 and the subsequent regulation. The thesis provides an evaluation and assessment of the latter. Some aspects are subject to comparison with the German regulation. After defining the essential concepts, it is followed by a brief historical insight into the regulation of adoption since 1918. Then the focus is shifted to the legal regulation effective until 31.12.2013 and to the regulation which is in operation from 1.1.2014. Concerning the examination of the current regulation, it is pointed to the differences and changes newly introduced. Furthermore, the thesis includes a comparison of selected aspects with the German regulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Martin Benes.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Benes.pdfPosudek vedoucího práce844,86 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Benes.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Benes M..pdfPrůběh obhajoby práce259,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12818

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.