Title: Držba (dle nového občanského zákoníku)
Other Titles: Possession (according to the new Civil Code)
Authors: Bezděková, Michaela
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Spurný, Radek
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12819
Keywords: držba;držba řádná;držba poctivá;držba pravá;držba pokojná;vlastnické právo;ochrana držby;zánik držby
Keywords in different language: possesion;Possesion of proper;honest possesion;right possesion;security of possesion;termination of possesion
Abstract: Cílem práce je systematický a srozumitelný výklad problematiky spojené s držbou. Práce je rozdělena do několika kapitol, které pojednávají o konkrétních oblastech právní úpravy obsahující držbu jako takovou a v nich je obsažen nejprve malý exkurz do minulosti (vývoj soukromého práva a držby od římského práva do současnosti), obecné vymezení pojmu držba a dále je pozornost věnována jednotlivým ustanovením, kterými je upravena držba v NOZ (od nabytí držby, přes specifikaci jejích jednotlivých aspektů (dělení), ochranu držby a její zachování, až po její zánik).
Abstract in different language: The objective of the dissertation is a systematic and understandable interpretation of questions connected with the possession. The dissertation is divided into several chapters dealing with concrete fields of the legal framework of the possession itself as a whole and containing, first, a brief excursion into the past (the evolution of the private law and possession since the legal system of the Ancient Rome till our days), the general definition of the term "possession", plus, moreover, the attention is paid to the individual provisions governing the possession in the the new Civil Code (NOZ), [ie. starting with the acquisition of the possession, followed by the specification of its individual aspects (division), protection of the possession and its preservation, as far as to its extinction].
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Michaela Bezdekova R09M0385P - 2014 - Drzba (dle NOZ) - odevzdana.pdfPlný text práce827,11 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Bezdekova.pdfPosudek vedoucího práce815,9 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Bezdekova.pdfPosudek oponenta práce923,92 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Bezdekova.pdfPrůběh obhajoby práce263,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12819

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.