Title: Ochrana vlastnického práva a držby podle starého a nového občanského zákoníku
Other Titles: Protection of property rights and occupancy accorcting to the oud and new Civil code
Authors: Valová, Lenka
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Spurný, Radek
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12822
Keywords: vlastnictví;vlastnické právo;držba;zánik vlastnického práva;ochrana vlastnického práva a držby;soudní ochrana;žaloba zápůrčí;žaloba na vydání věci;žaloba z domnělého vlastnictví;svépomoc;posesorní ochrana držby;žaloba na ochranu rušené držby;žaloba na uchování držby;pasivní a aktivní legitimace;žalobní návrh;námitky
Keywords in different language: ownership;ownership right;enjoyment;extinction of ownership right;protection of ownership right and possession;judicial protection;deny action;action of detinue;action of reputed ownership;self-help;possessory protection of enjoyment;action for protection of interfered enjoyment;action for retaining enjoyment;passive and active legitimation;plaintiff declaration;objections
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou srovnání právní úpravy ochrany vlastnického práva a držby podle starého a nového občanského zákoníku. V úvodních kapitolách se vysvětlují a definují základní pojmy vlastnického práva. V hlavní části diplomové práce se rozebírají jednotlivé občanskoprávní prostředky ochrany vlastnického práva, které poskytuje občanský zákoník. Jedná se o soudní ochranu, ochranu svépomocí a v neposlední řadě o posesorní ochranu držby. Soudní ochrana se uskutečňuje prostřednictvím specifických žalob, které náležejí vlastníku věci. Jedná se o dvě základní žaloby na ochranu vlastnického práva. V prvé řadě jde o žalobu na vydání věci, která směřuje proti tomu, kdo neoprávněně vlastníkovi zadržuje jeho věc. Ve druhém případě jde o zápůrčí žalobu, kterou se vlastník brání proti neoprávněným zásahům do svého vlastnického práva. K nim současný občanský zákoník přiřazuje novou žalobu, a to žalobu z domnělého vlastnictví. U těchto žalob se charakterizují jejich procesní aspekty, zejména náležitosti žaloby, okruh účastníků, aktivní a pasivní věcná legitimace, žalobní návrh, námitky žalovaného atd. Současný občanský zákoník, ale také starý, kromě soudní ochrany umožňuje výjimečně i ochranu tzv. svépomocí. Posledním možným prostředkem ochrany je tzv. posesorní ochrana držby, která je poskytována soudy ve zvláštním zjednodušeném soudním řízení. Jejím účelem není chránit občanské subjektivní právo, ale soustředí se na ochranu posledního pokojného stavu existující držby, tj. stavu, který tu existoval před tím, než došlo k rušení držby. Současný občanský zákoník upravuje dva druhy žalob na ochranu držby, a to žalobu proti rušení držby a žalobu na uchování držby. Poslední část diplomové práce se zabývá ochranou vlastnického práva a držby podle jiných právních předpisů.
Abstract in different language: This thesis deals with the problematic of comparison of the legal form of the ownership right and enjoyment according to the old and new Civil Code. Initial chapters explain and describe basic terms of the ownership right. The main part of the thesis analyses single civil measures related to the protection of ownership rights, provided by the Civil Code. Namely, they are judicial protection, protection with self-help and, last but not least, possessory protection of enjoyment. Judicial protection is carried out by means of specific actions which pertain to the property owner. These are two basic actions for protection of the ownership right. Primarily, it is the action of detinue which is aimed against a person in wrongful possession of the owner´s property. In another case it is a deny action by which the owner defends him/herself against the infringement of his/her ownership right. The present Civil Code adds a new action to them, and that an action of reputed ownership. These actions are characterized in terms of their procedural aspects, particularly action requirements, parties to an action, active and passive material legitimation, plaintiff declaration, defendant´ s objections, etc. Apart from the judicial protection, the present Civil Code, like the old one, exceptionally provides for protection with so called self-help. The last possible means of protection is so called possessory protection of enjoyment which is provided by the courts on a special simplified legal procedure. Their purpose is not to protect a civic subjective right but it is focused on the protection of the last quiet state of the existing enjoyment, i.e. the state which had existed before the interference occurred. The present Civil Code regulates two types of actions for protection of enjoyment, namely, the action against interference with the enjoyment and action for retaining possession. The last section of the thesis is devoted to the protection of ownership in accordance with other legal regulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Lenka Valova.pdfPlný text práce543,48 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Valova.pdfPosudek vedoucího práce980,19 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Valova.pdfPosudek oponenta práce934,5 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Valova.pdfPrůběh obhajoby práce300,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12822

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.