Title: Srovnání úpravy exekuce v českém právním řádu podle zákona č. 120/2001 Sb. s úpravou Slovenské republiky v zákoně č. 233/1995 Z.z. se zaměřením na způsoby provedení exekuce
Other Titles: A comparison of the distraint procedure applied under the Czech Law pursuant to the Act no. 120/2001 Coll. and the legal regulation in the Slovak Republic pursuant to the Act no.233/1995 Coll., focusing on methods of performing distraint
Authors: Konečná, Eva
Advisor: Wipplingerová, Miloslava
Referee: Wolfová, Jitka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12824
Keywords: exekuce;způsoby provedení exekuce;srovnání;exekuční řád;Slovensko
Keywords in different language: distraint;methods of performing distraint;comparison;distraint procedure;Slovakia
Abstract: Diplomová práce se zabývá srovnáním způsobů provedení exekuce v českém a slovenském právním řádu. Práce obsahuje historický exkurz do právní úpravy exekucí, následovaný třetí kapitolou pojednávající obecně o exekučním řízení. Těžištěm práce je čtvrtá kapitola, která je rozdělena do několika podkapitol. Každá podkapitola obsahuje popis daného způsobu provedení exekuce dle právní úpravy české, následně slovenské a poté obsahuje jejich srovnání. V poslední podkapitole se nachází stručné pojednání o způsobech, které nebyly v práci podrobně rozebrány, neboť jejich úprava nevykazuje výrazné rozdíly.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the comparison of methods of performing distraint in Czech and Slovak legal regulation. Thesis contains a short insight into the historical development of the distraint legal regulation followed by the third chapter dealing with distraint procedure. The fourth chapter is divided into several subchapters. Each subchapter describes one method and contains part dealing with the regulation under the Czech law, part describing particular method under the Slovak Law and finally gives the comparison Methods that were not described in the subchapters of the chapter four are shortly presented and a brief comparison is given in the last subchapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014 DP_Konecna.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Konecna.pdfPosudek vedoucího práce768,9 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Konecna.pdfPosudek oponenta práce932,81 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Konecna.pdfPrůběh obhajoby práce310,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12824

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.