Title: Evropské právo průmyslového vlastnictví
Other Titles: European industrial property law
Authors: Sedláček, Viktor
Advisor: Hák, Jan
Referee: Žikovská, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12828
Keywords: patent;ochranná známka;patentové právo;průmyslového vlastnictví;duševní vlastnictví;nařízení;vynález
Keywords in different language: patent;trademark;patent law;industrial property;intellectual Property;regulation;invention
Abstract: Pokusil jsem se o komplexní shrnutí všech mých poznatků v oboru evropského práva průmyslového vlastnictví. Vzhledem k nastudované literatuře jsem se snažil o obecné vysvětlení dané problematiky s tím, že v určitých oblastech evropského práva průmyslového vlastnictví jsem se věnoval i podrobnějším detailům. Konkrétně se jedná o patentové právo a právo ochranných známek. V těchto dvou institutech jsem se věnoval nejen právní předpisům a hlubšímu rozboru, ale byly zde zmíněny i judikáty vztahující se k této problematice. V závěrečných kapitolách jsem se snažil vysvětlit, jakým způsobem jsem problematiku pochopil a jakým směrem bude dle mého názoru budoucí vývoj pokračovat.
Abstract in different language: I have tried to make a complex summary of my knowledge in the area of European law of industrial property. Having regard to the literature I have used, I have tried to provide a general explanation of the given topic while in some areas of European law of industrial property I have also done some more detailed analysis. Specifically, it was in the area of patent law and trademark law. In these two areas, I have focused not only on legal regulations and deeper analysis, but I have also mentioned the case law relating to this area. In the final chapters, I have tried to explain in which way I have grasped the chosen topic and in which direction the development will, in my opinion, continue in future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Viktor Sedlcek_DP_Evropske pravo prumysloveho vlastnictvi.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Sedlacek.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Sedlacek.pdfPosudek oponenta práce576,99 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Sedlacek.pdfPrůběh obhajoby práce328,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12828

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.