Title: Aktuální změny exekučního řízení
Other Titles: Current changes in execution proceedings
Authors: Turek, Lukáš
Advisor: Spurný, Radek
Referee: Wolfová, Jitka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12839
Keywords: výkon rozhodnutí;exekuce;exekuční řízení;soudní exekutor;exekuční soud;exekuční titul;novela č. 396/2012 Sb.;způsoby provedení exekuce
Keywords in different language: enforcement of decision;execution;execution proceedings;executor;execution court;execution title;novel no. 396/2012 Coll.;methods of execution implementation
Abstract: Práce se zabývá aktuálními změnami civilního procesního práva zejména s ohledem na výkon rozhodnutí. Úvodní část je věnována historickým východiskům, spolu se současnou právní úpravou výkonu rozhodnutí, resp. exekučního řízení, aby v závěru byla doplněna základními zásadami, které výkon rozhodnutí provázejí. V třetí kapitole nalezneme obecné pojmy výkonu rozhodnutí, jakými jsou procesní podmínky, exekuční titul a účastníky řízení. Čtvrtá kapitola rozebírá a popisuje jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí, krátce se rozepisuje také o součinnostech třetích osob a formách obrany účastníků. Těžiště práce je především v kapitole páté spolu se šestou, které zmiňují aktuální změny exekučního řízení ve světle klíčové novely č. 396/2012 Sb., systematicky rozdělené s ohledem na zahájení řízení a jeho průběh. Vzhledem k rozsahu změn v oblasti exekuce prodejem movitých a nemovitých věcí je těmto věnována samostatná část v rámci páté kapitoly. Na právě uvedené navazuje doplněná sedmá kapitola, která reflektuje nejnovější právní úpravu, zejména rekodifikaci soukromého práva a s ní související novelu občanského práva procesního č. 293/2013 Sb. Osmá kapitola závěrem stručně popisuje některé úvahy de lege ferenda.
Abstract in different language: This thesis deals with actual civil procedural law changes, especially with regard to enforcement decision. The first part is devoted to the historical starting point along with the current legislation enforcement decision, respectively execution proceedings, to be completed at the end with the basic principles that accompany the enforcement of decision. In the third chapter we find the general terms of enforcement decision, such as process conditions, execution title and parties. The fourth chapter discusses and describes the various methods of enforcement decision, also briefly expands on the cooperation from third parties and forms of defense of the participants. The focus of the thesis is mainly in the fifth chapter, along with six that touches on the current changes of enforcement proceedings in light of the key novel No. 396/2012 Coll. that is systematically divided with regard to the initiation of proceedings and its progress. Given the extent of changes in the execution sale of movable and immovable assets are those discussed in a separate section in the fifth chapter. It follows the seventh additional chapter which reflects the latest legislation, in particular the re-codification of private law and the related novel to the civil procedural law No. 293/2013 Coll. Chapter eight in conclusion briefly describes some considerations de lege ferenda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Turek.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Turek 337P.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Turek R11M0337P.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Turek R11M0337P.pdfPrůběh obhajoby práce264,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.