Title: Bytové spoluvlastnictví - právní úprava dle z. č. 89/2012 Sb.
Other Titles: Housing co-ownership - the legislation of Law No. 89/2012 Coll.
Authors: Valentová, Marcela
Advisor: Spurná, Kristýna
Referee: Dvořák, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12845
Keywords: bytové spoluvlatnictví;nový občanský zákoník;zákon o vlastnictví bytů;vlastnictví bytů;jednotka;společenství vlastníků;právní úprava;práva a povinnosti;správa domu a pozemku;zrušení;zánik
Keywords in different language: housing co-ownership;new civil code;law of residential ownership;residential ownership;unit;association of unit owners;legal regulation;rights and duties;administration of house and land;liquidation;termination
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na právní úpravu bytového spoluvlastnictvá podle nového občanského zákoníku. Podstatná část je věnována právní úpravě jednotlivých ustanovení. Ostatní kapitoly se týkají historického vývoje vlastnictví bytů, spoluvlastnictví obecně a komparace spoluvlastnictví bytů podle nového občanského zákoníku se zákonem o vlastnictví bytů.
Abstract in different language: The subject of the dissertation is the legal regulation of the residential co-ownership with the reference to the new civil code. The main part of the dissertation is focused on the legal regulation of the individual provisions. The following chapters are dedicated to the historical development of the residential ownership, co-ownership in general and the comparison between the residential co-ownership according to the new civil code and the code of the residential ownership.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bytove spoluvlastnictvi.pdfPlný text práce337,73 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Valentova Marcela.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Valentova Marcela.pdfPosudek oponenta práce737,55 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Valentova Marcela.pdfPrůběh obhajoby práce290,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12845

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.