Title: Promlčení věcných práv k věcem cizím
Other Titles: Prescription of legal interests
Authors: Pitrová, Gabriela
Advisor: Pelech, Josef
Referee: Psutka, Jindřich
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12851
Keywords: věcná práva promlčení prekluze věcná břemena zástavní právo podzástavní právo předkupní právo věcná břemena služebnosti občanský zákoník rekodifikace
Keywords in different language: property rights prescription preclusion easements lien rightof retainer right of first refusal easements servitudes Civil Code recodification
Abstract: Úvodní část poskytuje teoretický základ pro následující části s definicemi základních pojmů. Ve druhé části je popsána úprava dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve třetí části dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.V další kapitole jsou komparovány obě tyto úpravy a v závěrečné části jsou obsaženy návrhy de lege ferenda.
Abstract in different language: The introductory part provides the theoretical basis for the next section with definitions of basic terms. The second part describes the adjustment pursuant to Act No. 40/1964 Coll., The Civil Code, in the third part under the Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code.The next chapter compares both of these codes and the final section provides suggestions de lege ferenda aspects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace .pdfPlný text práce625,9 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Pitrova.pdfPosudek vedoucího práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Pitrova.pdfPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Pitrova.pdfPrůběh obhajoby práce269,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12851

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.