Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKapitánová, Blanka
dc.contributor.authorPilíková, Helena
dc.contributor.refereeZahradníková, Radka
dc.date.accepted2014-05-23
dc.date.accessioned2015-03-25T09:29:52Z-
dc.date.available2013-02-07cs
dc.date.available2015-03-25T09:29:52Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-26
dc.identifier56661
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12854
dc.description.abstractDiplomová práce na téma " Zákon č. 7/2009 Sb. a rychlost soudního řízení " je zpracována popisnou a komparativní metodou. První část se bude týkat efektivity soudního řízení v historii právní úpravy. Zde zmíním především historii doručování a koncentrace řízení a část práce bude věnována i rychlosti soudního řízení před novelou a po ní. Jaká byla průměrná rychlost soudního řízení a co představovalo hlavní zdržení.Druhá část této práce bude zaměřena na doručování. Zde se budu podrobněji zabývat právními následky doručování v civilním procesu, systémem doručování před novelou a po novele a porovnám stav předtím a následný, který přinesla nová úprava doručování v praxi. Třetí část práce bude věnována koncentraci řízení a přípravnému jednání. Zde bude cílem mé práce porovnat předchozí úpravu s novelizovanou úpravou a nastínit pro a proti koncentrace řízení zavedené zákonem č. 7/2009 Sb..V poslední části této práce bude zmíněna zahraniční právní úprava doručování na Slovensku a v Německu a v následně pak úprava zásady koncentrace řízení v zahraničních procesních předpisech Slovenska a Anglie a Walesu.cs
dc.format70 s. (118 887 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdoručování v civilním procesucs
dc.subjectkoncentrace řízenícs
dc.subjectefektivitacs
dc.subjectrychlost řízenícs
dc.subjectpřípravné jednánícs
dc.titleZákon 7/2009 Sb. a rychlost soudního řízenícs
dc.title.alternativeLaw 7/2009 Coll., And speed of judicial proceduresen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra občanského právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis called "Code No. 7/2009 Coll. and Speed of Trials" is written up using the descriptive and comparative methods. The first part deals with the efficiency of the trial in the history of its legislation. Here especially the history of delivery in civil procedures and concentration of proceedings and a part of the thesis is concentrated on the speed of the trial before and after the efficiency of the amendment. Further, I focus on the average speed of a trial and what can cause a big delay. The second part of the thesis deals with delivery in civil procedures. Here I concentrate on the legal consequences of delivery in civil procedure, the system of services before and after the amendment and the comparison of the situation before and after the amendment in practice. The third part of the thesis is focused on the concentration of proceedings and the preparatory hearings. Here the target is to compare the previous legislation with the current one and to explain the pros and contras of the concentration of proceedings introduced by the Code No. 7/2009 Coll. In the last part of my thesis I mention the foreign legislation of services (Slovak Republic and Germany) and afterwards I describe the legislation in the area of the concentration of proceedings in the Slovak Republic and in the Great Britain.en
dc.subject.translateddelivery in civil prodeduresen
dc.subject.translatedconcentration of proceedingsen
dc.subject.translatedefficiencyen
dc.subject.translatedspeed of trialsen
dc.subject.translatedpreparatory meetingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka - 7 - 2009 Sb a rychlost soudniho rizeni.pdfPlný text práce575,46 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Pilikova.pdfPosudek vedoucího práce716,67 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Pilikova.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Pilikova.pdfPrůběh obhajoby práce293,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.