Title: Dědictví s mezinárodním prvkem
Other Titles: Cross-Border Succession
Authors: Michálek, Miroslav
Advisor: Poláček, Bohumil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13045
Keywords: dědictví;pozůstalost;mezinárodní právo soukromé;rekodifikace;závěť;rozhodné právo;mezinárodní prvek;soukromé právo;nařízení o dědictví;nařízení č. 650/2012;evropské dědické osvědčení;Zákon č. 97/1963 Sb.;Zákon č. 91/2012 Sb.;španělské právo
Keywords in different language: succession;international private law;recodification;will;applicable law;foreign element;private law;regulation on succession;regulation no 650/2012;european certificate of succession;Act no 97/1963 soll.;Act no 91/2012 coll.;spanish law
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou dědictví s mezinárodním prvkem v kontextu rekodifikace soukromého práva v České republice, s přihlédnutím k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení, které vstoupilo v platnost dne 17. července 2012 a v celém svém rozsahu se použije od 17. srpna 2015. Tato diplomová práce srovnává, kde je to vhodné, původní zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním s nynějším zákonem č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém. Vzhledem k tomu, že dle mezinárodního práva soukromého je v určitých případech třeba užít cizího práva jako práva rozhodného, v závěru tato práce demonstruje na některých vybraných příkladech úpravu dědictví ve španělském právu za účelem jejího srovnání s českou úpravou dědictví.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of succession with a foreign element in the context of recodification of private law in the Czech Republic. It takes into account the Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession which entered into force on 17 August 2012 and will apply fully from 17 August 2015. This thesis compares the former Act No. 97/1963 Coll. on Private and Procedural International Law with the current Act No. 91/2012 Coll. on Private International Law when it is convenient. In view of the fact that according to the international private law sometimes it is necessary to use a foreign law as a applicable law, at the end of this thesis there is a demonstration of some examples from Spanish legal system related to succession as a comparison to the Czech law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_MICHALEK_DEDICTVI_S_MEZINARODNIM_PRVKEM.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFView/Open
Michalek - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce621,48 kBAdobe PDFView/Open
Michalek-Oponent.pdfPosudek oponenta práce223,12 kBAdobe PDFView/Open
Michalek.pdfPrůběh obhajoby práce586,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13045

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.