Title: Elektronická zátěž pro testování napájecích zdrojů
Other Titles: Electronic load for power supply testing
Authors: Zich, Jan
Advisor: Hammerbauer, Jiří
Referee: Koucký, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13107
Keywords: elektronická zátěž;režim konstantního proudu;jednočipový mikropočítač;LCD displej;maticová klávesnice;testování napájecích zdrojů;komunikační rozhraní
Keywords in different language: electronic load;constant current mode;microcontroller unit;LCD display;matrix keyboard;power supply testing;communication interface
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku elektronických zátěží pro testování napájecích zdrojů. Po přehledu dostupných výrobků na trhu a ozřejmění základních principů následuje vlastní obvodové a konstrukční řešení zátěže. Podstatou práce je vytvořit funkční vzorek zařízení schopný testovat některé ze základních parametrů napájecích zdrojů s ohledem na komfortní uživatelské rozhraní, realizované displejem a klávesnicí, a s požadavkem na možnost sběru dat pomocí počítače. Samotné obvodové řešení je sestaveno na základě analýzy a následné úpravy návrhů z dostupných literárních pramenů. Výsledkem snažení je funkční elektronická zátěž, která je schopna testovat základní parametry stejnosměrných napájecích zdrojů a předávat data do PC. Parametry dosahované realizovaným zařízením jsou zhodnoceny na základě provedeného měření.
Abstract in different language: This thesis is focused on the issue of electronic loads for power supply testing. After overview of the available products on the market and explaining the basic principles, follows the circuit and constructional solution. The essence of the work is to create a working sample of the device which is able to test some of the basic parameters of power supplies with regard to comfortable user interface, which is implemented by using the display and keyboard,and with the requirement for computerized data collection. The actual circuit solution is based on the analysis and design modifications of the available literary sources. The result is a functional electronic load which is able to test the basic parameters of DC power supplies and transmit data to a computer. The parameters achieved by the realized device are evaluated on the bases of measurements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elektronicka zatez pro testovani napajecich zdroju - Jan Zich.pdfPlný text práce4,98 MBAdobe PDFView/Open
zichv.pdfPosudek vedoucího práce740,59 kBAdobe PDFView/Open
058459_oponent.pdfPosudek oponenta práce327,87 kBAdobe PDFView/Open
058459_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.