Title: Tištěné rezistory na bázi organických materiálů
Other Titles: Printed resistors based on organic materials
Authors: Burda, Zdeněk
Advisor: Pretl, Silvan
Referee: Mraček, Lukáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13120
Keywords: tištěné struktury;organické materiály PEDOT:PSS;tištěné rezistory
Keywords in different language: printed structure;organic materials PEDOT:PSS;printed resistors
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou tištěných rezistivních struktur v elektronice a popisuje současný stav vývoje v této oblasti s ohledem na používané technologie, materiálové systémy a cílové aplikace. Popisuje možnosti využití intrinzitně vodivých organických materiálů pro realizaci odporových elementů a podrobněji se zaměřuje na aplikace organického vodivého materiálu PEDOT:PSS v této oblasti. Dále práce charakterizujte klíčové parametry tištěných rezistorů a možnosti pro testování jejich kvality. Na závěr budou proměřeny elektrické vlastnosti předložených tištěných rezistivních struktur s vybranými organickými materiály.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the printed resistive structures in electronics and describes the current state of development in this area with regard to the technology, material systems and the target application. Describes the availability conductive organic materials for the realization of resistive elements, and further focuses on the application of organic conductive material PEDOT: PSS in this area. Furthermore, this work characterizes the key parameters of printed resistors and options for testing their quality. In last part, will be measure the electrical properties of the produced printed resistive structures with selected organic materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_BurdaZ.pdfPlný text práce16,97 MBAdobe PDFView/Open
058487_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,96 kBAdobe PDFView/Open
058487_oponent.pdfPosudek oponenta práce454,85 kBAdobe PDFView/Open
058487_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce200,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13120

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.