Title: Zvýšeni efektivity výrobní linky
Other Titles: Increasing efficiency of production line
Authors: Pavel, Aleš
Advisor: Šimon, Michal
Ottová, Michaela
Referee: Sysel, Zdeněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13179
Keywords: plýtvání;časové studie;MTM;EKUV analýza;výrobní takt;balancování pracovišť;PDCA;standardizace práce
Keywords in different language: wasting;time study;MTM;EKUV analyse;balancing;production takt;PDCA;standadization of work
Abstract: Cílem bakalářské práce je eliminovat plýtvání na výrobních linkách navíjení cívek a montáže elektromotorů ve firmě Heidrive s.r.o.. Dalším cílem je tyto linky spojit a provést vybalancování linky. V první fázi projektu se provádí analýzy současného stavu výroby, hledají se problémová místa, kde dochází k plýtvání a následně je vypracován návrh konkrétních opatření. V další fázi jsou realizovány navrhnuté změny. Nové uspořádání linky je poté podrobeno analýze a je zkoumáno, zda řešení vyhovuje požadavkům. V poslední fázi projektu je provedena standardizace práce a vizualizace na pracovištích linky. V závěru bakalářské práce je zhodnoceno řešení z hlediska časové úspory a ekonomického přínosu.
Abstract in different language: The goal of bachelor thesis is eliminate waste at production lines of winding coils and electric motors in the company Heidrive s.r.o. Another aim is to combine these links and to perform balancing lines. In the first phase of the project is carried out analysis of the current state of production, is looking for trouble spots where there is waste and then drawn up proposals for optimizing. In the next phase the proposed changes are implemented. The new arrangement of the line is analyzed and then it is examined whether the solution meets the requirements. In the last phase of the project is carried out standardization work and visualization of workplaces at the line. In conclusion the thesis is evaluated solutions in terms of time savings and economic benefit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ales_Pavel.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Pavel.PDFPosudek vedoucího práce574,8 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_Pavel.PDFPosudek oponenta práce587,1 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba BP_Pavel.PDFPrůběh obhajoby práce613,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13179

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.