Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBrada, Přemysl
dc.contributor.authorAmbrož, Jan
dc.contributor.refereeHolý, Lukáš
dc.date.accepted2014-06-12
dc.date.accessioned2015-03-25T09:35:52Z
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:35:52Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-09
dc.identifier59221
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13502
dc.description.abstractPředmětem této práce je komponentově orientovaný nástroj ComAV postavený nad platformou Eclipse RCP. Hlavním cílem této práce je připravit nový plugin typu loader do tohoto nástroje - CRCE loader. CRCE je úložiště, které umožňuje uskladňovat různé typy komponent a poskytuje jejich popis. CRCE loader by měl tento popis načíst a převést do objektů ENT meta-modelu, se kterými nástroj ComAV dokáže dále pracovat. Plugin načítá metadata z CRCE pomocí REST API. Tato metadata jsou přenášena v podobě XML souborů a jsou parsována pomocí SAX parseru. Výsledkem parsování je mapa s komponentami, mezi kterými neexistují žádné vazby. CRCE loader využívá logiky utváření vazeb z ostatních loaderů jako je OSGi loader, EJB3 loader či SOFA2 loader a vytváří vazby mezi komponentami. Tyto komponenty mohou být poté společně s jejich vazbami zobrazeny. Úkol této bakalářské práce byl úspěšně dokončen. V nástroji ComAV je nyní možnost vytvořit nový CRCE projekt. K vytvoření nového CRCE projektu nástroj interně používá kroky popsané v předchozím odstavci. Protože je CRCE loader závislý na stavu CRCE, byla tomu během vývoje věnována pozornost a plugin je navržen s ohledem na očekávané změny v podobě CRCE úložiště.cs
dc.format52 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectComAVcs
dc.subjectCRCEcs
dc.subjectloadercs
dc.subjectvizualizacecs
dc.subjectkomponentová aplikacecs
dc.subjectúložištěcs
dc.titleVizualizace komponentových aplikací z úložiště CRCEcs
dc.title.alternativeVisualization of component applications from the CRCE repositoryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject of this thesis is component based tool made upon Eclipse RCP named ComAV. The main purpose of this thesis is to prepare new loader plugin into this tool - CRCE loader. CRCE is a repository which can hold different kinds of components inside of it and can provide component descriptions. CRCE loader should load these descriptions and transform them into ENT objects which ComAV can deal with. The plugin loads metadata from CRCE over REST API. These metadata are transmitted as XML structure files and are parsed with SAX parser. The result of parsing is a map with components in ENT represantion without bindings between them. CRCE loader reuses binding logic from other loaders such as OSGi loader, EJB3 loader or SOFA2 loader and creates bindings between components. These components and their bindings can be visualized then. Task of this bachelor thesis was successfully finished. There is the possibility in ComAV tool to create new CRCE project now. This new tool feature is internally using steps described in previous paragraph to create new CRCE project. Because CRCE loader is dependent on CRCE current state, consideration has been made and CRCE loader is designed in order with awaited changes with CRCE repository.en
dc.subject.translatedComAVen
dc.subject.translatedCRCEen
dc.subject.translatedloaderen
dc.subject.translatedvisualizationen
dc.subject.translatedcomponent applicationen
dc.subject.translatedrepositoryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce991,14 kBAdobe PDFView/Open
A11B0304P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce268,46 kBAdobe PDFView/Open
A11B0304P-posudek.pdfPosudek oponenta práce301,4 kBAdobe PDFView/Open
A11B0304P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce201,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.