Title: Deutsch-tschechische Beziehungen: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Kultur- und Bildungsbereich
Other Titles: German-Czech Relationships: Cross-Border Cooperation in Culture and Education
Authors: Burda, Radek
Advisor: Heinrich, Dietmar
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13843
Keywords: česko-německá spolupráce;kultura;vzdělávání
Keywords in different language: czech-german cooperation;culture;education
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje česko-německých vztahů a následným výzkumem současných organizací, které zprostředkovávají kulturní a vzdělávací spolupráci mezi těmito dvěma zeměmi. Práce je členěna do dvou částí, z nichž první část poskytuje stručný přehled vývoje česko-německých vztahů po roce 1939 do současnosti. V druhé části je pak věnována pozornost kulturním a vzdělávacím organizacím, především Česko-německému fóru mládeže.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis deals with the development of Czech-German relationships and the subsequent research of contemporary organisations which provide cultural and educational cooperation between these two countries. The thesis is divided into two chapters, out of which the first one provides a brief overview of the development of Czech-German relationships between 1939 and today. In the second part, attention is paid to cultural and educational organisations, above all to Czech-German Youth Forum.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burda Bc.pdfPlný text práce900 kBAdobe PDFView/Open
burda_vp.pdfPosudek vedoucího práce382,43 kBAdobe PDFView/Open
burda_op.pdfPosudek oponenta práce314,39 kBAdobe PDFView/Open
burda_obh.pdfPrůběh obhajoby práce126,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.