Title: Sekundární předložky jako prostředek výstavby odborného textu
Other Titles: Secondary prepositions as a means of structure of a scientific text
Authors: Hlaváčová, Eva
Advisor: Šíp, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13849
Keywords: odborný styl;komprimace;konektory;prepozice;rekce
Keywords in different language: scientific/technical style;compression;connectors;preposition;rection
Abstract: Předkládaná bakalářská práce nazvaná Sekundární předložky jako prostředek výstavby odborného textu pojednává o fenoménu sekundárních předložek v kontextu odborného stylu a jeho specifických prostředků koherence a koheze. V teoretické části se podrobně definují znaky odborného stylu (německy nejčastěji Fachsprachen) a posléze vymezují sekundární předložky (jejich původ, funkce, sémantika, pragmatika). V praktické části jsou monograficky představeny vybrané předložky se zvláštním zacílením na jejich rekci a sémantiku. Součástí práce jsou grafy, které porovnávají konkurenci mezi genitivní a dativní valencí předložek, s využitím textového materiálu, jenž poskytuje korpus německého jazyka (www.dwds.de). V závěru jsou ještě jednou shrnuty hlavní znaky sekundárních předložek a jejich pozice v systému německého jazyka (zejména patrný příklon od autosémantických k synsémantickým výrazům, posuny v sémantice a pragmatice).
Abstract in different language: The present bachelor's thesis with the title Secondary prepositions as a means of structure of a scientific text deals with the phenomenon of secondary prepositions in the context of the scientific/technical style and its specific markings of coherence and cohesion. In the theoretical part, the characteristics of scientific style are in detail defined (German mostly Fachsprachen) and the secondary prepositions are specified (their origin, function, semantics, pragmatics). In the practical part, selected prepositions with special focus on their reactions and semantics are presented in form of short studies. The work also contains charts that compare the competition between the genitive and dative prepositions valence, using the text material, which provides a corpus of German (www.dwds.de). In the conclusion, the main features of the secondary prepositions and their position in the system of the German language are one more time summarized (most of all the noticeable shift from autosemantic to synsemantic expressions).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eva finale.pdfPlný text práce370,07 kBAdobe PDFView/Open
hlavacova_vp.pdfPosudek vedoucího práce521,13 kBAdobe PDFView/Open
hlavacova_op.pdfPosudek oponenta práce34,46 kBAdobe PDFView/Open
hlavacova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce134,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13849

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.