Title: Interní procesy v podniku jako rozhodující složka strategického plánu rozvoje
Other Titles: Internal business processes as a crucial component of the strategic plan of development
Authors: Šeinerová, Jana Viktorie
Advisor: Vacík, Emil
Referee: Ircingová, Jarmila
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14307
Keywords: strategický záměr;balanced scorecard;interní procesy;procesní architektura;strategická mapa
Keywords in different language: strategic plan;balanced scorecard;internal processes;process architecture;strategy map
Abstract: Práce je zaměřena na využití metodiky Balanced Scorecard jako nástroje pro implementaci strategického plánu rozvoje. Metoda je aplikována na společnost Plzeňská teplárenská, a.s. V úvodu práce je nejprve vytvořen střednědobý strategický záměr firmy, provedeny analýza prostředí a finanční vyjádření strategického plánu. V rámci tvorby modelu BSC jsou následně vyvozeny krátkodobé cíle společnosti spolu s jejich metrikami, stanoveny předstižné a zpožděné indikátory strategických cílů, které jsou společně s těmito cíli rozděleny do čtyř perspektiv modelu BSC. Dalším krokem je analýza interních procesů, jejímž výstupem je procesní schéma organizace korespondující s modelem BSC. Na závěr jsou identifikovány vztahy příčin a následků, hybné síly v podobě strategických akcí a vytvořena jejich podrobná dokumentace, která je podkladem pro strategickou mapu graficky vyjadřující postup, jenž vede k naplnění strategického záměru.
Abstract in different language: The thesis is focused on utilization of Balanced Scorecard methodology as a tool for implementation of strategic plan of development. The method is applied on company Plzeňská teplárenská, a.s. The medium-term strategic plan, the analysis of environmental and financial statement of the strategic plan are performed and created in the introduction. The short-term objectives of the company along with its metrics, lead and lag indicators of strategic goals, which are together with these goals divided into the four perspectives of model BSC are determined within the creation of model BSC. The next step is the analysis of internal processes, its output is the process diagram of organization corresponding to model BSC. The cause-and-effect relationships, driving forces in the form of strategic actions and its detailed documentation which is the basic for the strategy map graphically express the way how to achieve a strategic plan are identified at the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Seinerova.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
DP_seinerova_VP.pdfPosudek vedoucího práce643,48 kBAdobe PDFView/Open
DP_seinerova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Seinerova.PDFPrůběh obhajoby práce777,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.