Title: Hodnocení efektivnosti personální politiky podniku
Other Titles: Evaluation of enterprise's personnel policy effectiveness
Authors: Šímová, Tereza
Advisor: Jermář, Milan
Referee: Egerová, Dana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14327
Keywords: zaměstnanci;personální oddělení;lidské zdroje;strategické cíle;Škoda Transportation;a.s.;rizikový faktor;proces
Keywords in different language: employee;personnel department;human source;strategic targets;Škoda Transportation;PLC;risk factor;process
Abstract: Tématem diplomové práce je hodnocení efektivnosti personální politiky společnosti Škoda Transportation, a.s. V první části této práce je stručné představení společnosti. Další kapitola obsahuje strategická východiska firmy. Je zde uvedeno poslání, vize, strategické cíle a strategie firmy pro jejich zabezpečení. V následujícím úseku diplomové práce je uvedena analýza interního a externího prostředí, které ovlivňuje tato strategická východiska. V poslední části této kapitoly jsou rozepsány strategické cíle do jednotlivých úseků firmy. Čtvrtá kapitola je věnována hodnocení personální politiky firmy. Zde jsou analyzovány personální procesy, stanoveny cíle pro zvýšení výkonnosti lidského kapitálu a uveden postup pro dosáhnutí těchto cílů včetně ekonomického efektu a zohlednění rizika. V závěru diplomové práce je shrnuta efektivnost personální politiky.
Abstract in different language: The topic of my diploma thesis is evaluation of enterprise's personnel policy effectiveness of the company Škoda Transportation, PLC. In the first part of the thesis is presented a short introduction of the Škoda Transportation, PLC. The next chapter pays attention to strategic basis of the company´s future existence. There is outlined the mission, vision, strategic targets and the strategy for reaching of these targets. In the third chapter is situated an analysis of the internal and external area of the company. The last part of this chapter contains targets of the all sections of the company, which were determined on the basis of the strategic targets. The fourth chapter of the thesis concentrates to evaluation of enterprise's personnel policy effectiveness. There is an analysis of the personnel processes and setting of the targets, which can make an increase in the productivity of the human capital. In the last part of the chapter there are suggested the steps for reaching these targets inclusive of economical impact and risk. In the final part of the thesis there is a conclusion of the enterprise's personnel policy effectiveness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_TSimova_2014.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFView/Open
DP_simova_VP.PDFPosudek vedoucího práce585,2 kBAdobe PDFView/Open
DP_simova_OP.PDFPosudek oponenta práce587,72 kBAdobe PDFView/Open
simova.PDFPrůběh obhajoby práce184,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.