Title: Technologie tvorby dokumentace skutečného provedení stavby dálničního úseku
Other Titles: Technology of creation documentation of the actual construction highway section
Authors: Válka, Michal
Advisor: Čada, Václav
Referee: Votoček, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14671
Keywords: dokumentace skutečného provedení stavby;technologie Kokeš;zeměměřické práce;digitální účelová mapa;Ředitelství silnic a dálnic ČR;dálnice;Atlas DMT
Keywords in different language: documentation of factual building construction;Kokeš technology;land survey works;purpose-built digital map;Road and motorway directorate of the Czech republic;motorway;Atlas DMT
Abstract: Diplomová práce se věnuje problematice tvorby geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro objekty spojené s výstavbou dálnic. Tento typ dokumentace se řídí zejména specifiky definovanými datovým předpisem B2, který byl vydán pro tyto účely Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. V úvodních kapitolách diplomové práce je nastíněna problematika dokumentací skutečného provedení stavby z pohledu právních předpisů a požadavků Ředitelství silnic a dálnic ČR. Hlavním cílem této práce je návrh a tvorba komplexního nástroje, který zajistí zpracování geodeticky měřených vstupních dat po dobu realizace stavby dálnice až do výsledné grafické podoby umožňující předání dokumentace skutečného provedení stavby. Pro tento účel byla vybrána aplikace Kokeš s rozšířením DGNOUT a VRST, které je využito pro tvorbu digitálního modelu terénu. V dalších částech je za přispění praktických zkušeností požadovaná technologie vytvořena a použita při zpracování naměřených dat.
Abstract in different language: This Master´s Thesis describes the processes of development and creation of geodetic documentation which is used for the factual construction of installations and buildings during the construction of motorways. This type of documentation should be in compliance with the requirements stipulated by the B2 Rule elaborated by the Road and Motorway Directorate of the Czech Republic. The introductory chapters develop the issue of documentations implementing the factual building construction from the legislative aspect and from the point of view stipulated by the Road and Motorway Directorate of the Czech Republic. The main objective of this work consists in a creation of a comprehensive tool which would provide processing of geodetically measured input data to their final graphic form enabling thus handover of the documentation. The Kokeš Application with the extension of the DGNOUT and VRST modules primarily used for the digital terrain model creation was selected for the given work as the most appropriate application. The descriptive parts explain the process of creation of the required technology which is used in data processing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VALKA_DP.pdfPlný text práce12,33 MBAdobe PDFView/Open
PV_Valka.pdfPosudek vedoucího práce198,7 kBAdobe PDFView/Open
PO_Valka.pdfPosudek oponenta práce143,8 kBAdobe PDFView/Open
PR_Valka.pdfPrůběh obhajoby práce37,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14671

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.