Title: Nezaměstnanost, vývoj nezaměstnanosti a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v ČR
Other Titles: The unemployment, her development and tool of active politics employment rate in czech republic
Authors: Bošina, Jakub
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Valeš, Lukáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14681
Keywords: nezaměstnanost;míra nezaměstnanosti;politika zaměstnanosti;nezaměstnaný;zaměstnaný;Chomutov;region;vývoj;metodika
Keywords in different language: unemployment;unemployment rate;employment;unemployed;employed;Chomutov;region;development;methodology
Abstract: V diplomové práci se v první části budu zabývat základními pojmy jako nezaměstnanost, druhy nezaměstnanosti, dopady nezaměstnanosti na společnost, rozdíl mezi dobrovolnou nezaměstnaností a nedobrovolnou nezaměstnaností, kdo je zaměstnaný a kdo není, právní stránkou nezaměstnanosti a také jejím historickým vývojem. Následně se zaměřím na výpočet míry nezaměstnanosti a změnu její metodiky v roce 2012. Ve čtvrté kapitole se zaměřím na rizikové skupiny na trhu práce, kde se konkrétně zaměřím na šest nejrizikovějších skupin. Poslední teoretickou kapitolou bude politika zaměstnanosti, kde se zaměřím zejména na její definici, na aktivní politiku zaměstnanosti v České republice, na činnost Úřadů práce a jejich strukturální změnu a na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Poslední a nejdůležitější částí mé diplomové práce je výzkum nezaměstnanosti v regionu Chomutov za období 2010 2013, kde navážu a výzkum a porovnám s výzkumem z mé bakalářské práce, kde jsem sledoval vývoj nezaměstnanosti v regionu Chomutov v letech 2005 2010.
Abstract in different language: In this thesis , the first part I will discuss the basic concepts such as unemployment, types of unemployment , the impact of unemployment on society , the distinction between voluntary and involuntary unemployment, underemployment, who is employed and who is not , the legal rate and its historical development . Subsequently , I will focus on the calculation of the unemployment rate and the change in methodology in 2012. In the fourth chapter will focus on vulnerable groups in the labor market , which specifically focus on the six highest-risk groups. Recent theoretical chapter will employment policy , which will focus in particular on the definition of the active employment policy in the Czech Republic, the operation of labor and structural change and the active employment policy instruments . The last and most important part of my thesis is to research unemployment in the Chomutov region for the period 2010 - 2013 , which will take up a research and compare the research of my thesis , where I observed the evolution of unemployment in the region Chomutov in the years 2005 - 2010.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
final DP.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Bosina - VP.pdfPosudek vedoucího práce593,33 kBAdobe PDFView/Open
Bosina - OP.pdfPosudek oponenta práce342,48 kBAdobe PDFView/Open
Bosina - PR..pdfPrůběh obhajoby práce300,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14681

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.