Title: Teplotní degradace PVD vrstev v důsledku kontaktního a objemového ohřevu
Other Titles: Thermal degradation of PVD coatings by contact and dimensional heating
Authors: Beneš, Petr
Kříž, Antonín
Vnouček, Milan
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2011: sborník abstraktů: IV. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 25.- 26.1.2011 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011, s. [1-7]. ISBN 978-80-7043-934-0.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16359
ISBN: 978-80-7043-934-0
Keywords: PVD vrstvy;teplotní degradace;adhezivně-kohezivní vlastnosti
Keywords in different language: PVD coatings;thermal degradation;adhesive-cohesive behaviours
Abstract: Při zkoumání teplotní odolnosti PVD vrstev je rozhodujícím faktorem způsob provedeného ohřevu. Aby výsledky získané z experimentálních měření byly relevantní, je nutné u experimentálních vzorků zachovat stejné podmínky ohřevu jako u praktických aplikacích. Pokud je cílem zkoumání teplotní degradace PVD vrstev deponovaných na řezných nástrojích, je zřejmé, že ohřev vzorků na sledovanou teplotu by měl proběhnout v co nejkratší době a přestup tepla do vzorku by měl být veden „jednosměrově“, tj. přes funkční povrch dovnitř nástroje. Podmínka „jednosměrového“ toku teplotního gradientu je často opomíjena. To má za následek, že většina experimentů mající za cíl zjistit teplotní degradaci nástrojů je ohřívána všesměrově – objemově. V takovém případě pak ale dochází k odlišným difuzním tokům. V rámci experimentu bylo provedeno porovnání různých typů ohřevů systémů tenká otěruvzdorná PVD vrstva – substrát.
Abstract in different language: The most decisive element during thermal resistivity research of PDV levels is the kind of the made heating. In order to get the results from experimental measurement relevant, it is necesary to keep the same heating conditions by experimental samples as by practical aplications. If there is the aim on the deposited cutting machining to search the thermal degradation of PDV levels, it is clear that the samples heating on the followed temperature should pass during the shortest period and the heating transfer into the sample should be led unidirectional, it means through the functional surface inside the tool. The condition of unidirectional flow of thermal gradient is very often forgotten. That is the result why most of experiments, that have to find out the thermal degradation of tools, is heated frequency – volumetricly. In this case it leads to the different diffusive flows. The various comparing of different system heating types was made within the experiment with thin wear resistant PVD coating - substrate).
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benes.pdfPlný text617,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.