Title: Vliv teploty podložky 3D tiskárny na kvalitu tisku
Other Titles: Influence washers temperature of 3D printers on print quality
Authors: Moc, Pavel
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [7-11]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16591
ISBN: 978-80-261-0519-0
Keywords: 3D tiskárna;teplota podložky;kvalita tisku
Keywords in different language: 3D printer;washer temperature;print quality
Abstract: Při vlastním použití 3D tiskárny a tisku pomocí plastu PLA nastal problém s vnitřním pnutím v materiálu, který vyústil v jeho finální prohnutí. Při hledání řešení v literatuře a osobní konzultaci s dalšími uživateli vznikla hypotéza, která se stala námětem této práce. Vzniklá hypotéza předpokládá vliv teploty podložky 3D tiskárny na vnitřní pnutí v tisknutém výrobku. Takové pnutí by se s rostoucí teplotou mělo snižovat až na nulovou mez, popřípadě minimálně přijatelnou mez. Pro samotné ověření hypotézy na několika experimentech však bylo nejprve zapotřebí vyřešit technicky vyhřívání samotné tiskárny. Vlastní regulační zařízení bylo vyřešeno pomocí PDI regulátoru s reléovým výstupem, jež spíná a vypíná vyhřívací podložku. Po sérii experimentů na základě hypotézy došlo k nalezení vhodné teploty, ale během experimentů se objevila další komplikace v podobě natavení několika prvních vrstev 3D tisku. Výsledkem je tak jistý kompromis ve výsledné teplotě a zároveň několik dalších námětů na případné další zkoumání.
Abstract in different language: When using the 3D printer with PLA plastic, there was a problem with internal strain in the material that finally caused its buckling. When searching for a solution in literature and other reference materials and upon consultations with other users, a hypothesis was proposed that became later the main topic of this thesis. This hypothesis assumes that the temperature of the 3D printer base plate affects the internal strain in the printed product. As the temperature increases, the internal strain should decrease up to zero, or at least to a minimum acceptable limit. To verify the hypothesis by a couple of experiments, it was necessary to find a technical solution for the heating of the printer. The resulting temperature control device used a PID controller with a relay output that switched the heating plate on and off. After a series of experiments based upon the hypothesis, the appropriate temperature was found; however, a couple of initial 3D-printed layers were melting down, i. e. another complication arose. The result is a certain compromise regarding resulting temperature and a couple of topics and suggestions to be explored.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moc.pdfPlný text996,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16591

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.