Title: Matematický model ponorky pro diagnostické účely
Other Titles: Mathematical model of submarine for diagnostic purposes
Authors: Langmajer, Martin
Advisor: Schlegel, Miloš
Referee: Bláha, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17954
Keywords: dálkově ovládaná ponorná vozidla;bezpilotní ponorná vozidla;matematický model;reálné prostředí;tření;identifikace;metoda nejmenších čtverců;lsqcurvefit;moment setrvačnosti;metoda přiřazení pólů
Keywords in different language: remotely operated underwater vehicle;unmanned underwater vehicles;mathematical model;real environment;friction;identification;least squares method;lsqcurvefit;moment of inertia;pole placement method
Abstract: Diplomová práce se zabývá sestavením matematického modelu malého dálkově ovládaného ponorného zařízení pro diagnostické účely. Jejím cílem je vytvořit matematický model se zahrnutím vnějších vlivů reálného prostředí. Práce popisuje základní principy odvození pohybových rovnic a možností modelovat vlivy prostředí. Tyto vlivy prostředí jsou identifikovány pomocí několika metod a pro nejpřesnější odhady je navrženo řízení ponorného zařízení. Matematický model i navržené řízení jsou implementovány v programovém prostředí Matlab/Simulink.
Abstract in different language: Master thesis deals with creating mathematical model of small remotely operated underwater vehicle for diagnostic purposes. The objective of the thesis is to create a mathematical model with the inclusion of external influences in real environment. Thesis describes basic principles of derivating equations of motion and describes ways to model the effect of the environment. These effects are identified using several methods and a design of control is proposed for the most accurate estimations. Mathematical model and control are implemented in the Matlab/Simulink software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dimplomova_prace_A13N0166P.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Langmajer-v.pdfPosudek vedoucího práce3 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Langmajer-o.pdfPosudek oponenta práce5,32 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Langmajer-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,39 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17954

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.