Title: Automatická kvantifikace buněk použitím metod počítačového vidění
Other Titles: Automatic quantification of cells using computer vision methods
Authors: Toman, Martin
Advisor: Müller, Luděk
Referee: Campr, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17956
Keywords: MSER;watershed;floodfill;prahování;segmentace;adipocyty;perzistentní organické polutanty;buňka
Keywords in different language: MSER;watershed;floodfill;thresholding;segmentation;adipocyte;persistent organic pollutants;cell
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje tématu automatické kvantifikace buněk s použitím metod počítačového vidění. Počítání buněk v populacích je nedílnou součástí výzkumů, které se zaměřují na odhalení mechanismů působení perzistentních organických polutantů na náš organismus. V úvodu je popsána hlavní motivace pro tuto práci, dále doplněná samotnými cíli práce. Následuje kapitola zprostředkovávající potřebný zevrubný úvod do problematiky buněk včetně jejich rozdělení, stavby a funkcí. Další část je věnována tkáním s hlavním zaměřením na tukovou tkáň. Popsány jsou zde typy a funkce tukové tkáně, stejně tak problematika ukládání perzistentních organických polutantů. Následující kapitola pak uvádí v dnešní době nejčastěji používané metody pro kvantifikaci buněk, speciální pozornost je věnována metodám počítačového vidění. Za pomoci teoretických podkladů popsaných v této části práce jsou v následující kapitole navrženy algoritmy pro automatickou kvantifikaci tukových buněk na mikroskopických snímcích. Zkoušené byly segmentační techniky Watershed a Floodfill, přičemž nad rámec zadání práce byla dále zkoušena metoda pro analýzu v adipocytech obsažených tukových kapének. Pro tento účel byl použit algoritmus Maximally stable extremal regions. Navržené postupy jsou následně testovány na reálných datech a jejich výsledky statisticky vyhodnoceny.
Abstract in different language: This thesis is devoted to the issue of automatic cell quantification using computer vision methods. Cell counting is an important part of research focused on discovery of mechanisms of persistent organic pollutants effects on organism. Main motivation and targets of this thesis are described in the introduction. The next chapter introduces briefly the issue of cells, including their types, structure and function. The next part is devoted to tissues with focus on the adipose tissue. It explains types and functions of the adipose tissue and gives attention to the accumulation of persistent organic pollutants in white adipose tissue. The next chapter then introduces commonly used methods for cell quantification with focus on the computer vision methods. On the basis of the theory described in this part the next chapter is devoted to design of the algorithms for cell counting in microscopic images. The tested segmentation techniques are Watershed and Floodfill, in addition there is method for analysis of lipid droplets in the adipose cells described. For this purpose is the Maximally stable extremal regions algorithm used. The suggested techniques are tested on real pictures and the results are then statistically interpreted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Toman_A13N0142P.pdfPlný text práce6,34 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Toman-v.pdfPosudek vedoucího práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Toman-o.pdfPosudek oponenta práce3,92 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Toman-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,29 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17956

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.