Title: Projekt - Autosalon pro osobní vozy OS1, technologické zařízení staveniště, harmonogram výstavby jednotlivých etap
Other Titles: Project of showroom for cars
Authors: Hřebec, Radek
Advisor: Kesl, Petr
Referee: Boháč, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18073
Keywords: autosalon;statický návrh;kritická cesta;zařízení staveniště;rozpočet.
Keywords in different language: showroom for cars;static design;critical path;budget;facilities of construction zone
Abstract: Cílem této diplomové práce je vytvoření PROJEKTU AUTOSALONU PRO OSOBNÍ VOZY OS1, v závislosti na statickém návrhu vybraných konstrukcí. Hlavním nosným prvkem této stavby je železobetonový prefabrikovaný skelet, který je složený ze základových kalichů, základových prahů, sloupů, příčlí a střešních průvlaků. Statický výpočet je proveden dle platných norem ČSN EN a je prokázáno, že konstrukce vyhoví účinkům zatížení při běžném užívání stavby. Součástí této práce je popis objektu, rozpočet, zásady organizace výstavby, vizualizace, a harmonogram výstavby s určením kritické cesty.
Abstract in different language: The main aim of this thesis is creating project of showroom for cars, depending on static design of selected constructions. The main supporting element of this structure is prefabricated reinforced concrete skeleton, which is structured of a foundation chalices, foundation thresholds, columns, rails and of roof girders. The static calculation is performed according to applicable standards ČSN EN and it is shown that the construction will suit to effects of load during the normal use of the building. Part of this work is a description the object, budget, principles of organization of construction, visualization and schedule of construction with identification of the critical path.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RH_DP_2015.pdfPlný text práce14,34 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hrebec_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,68 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hrebec_oponent.pdfPosudek oponenta práce393,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hrebec_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce245,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.