Title: Návrh stropní konstrukce pro projektovaný objekt ve třech variantách řešení a posouzení daného řešení z hlediska vhodnosti použití v dané lokalitě
Other Titles: Ceiling structure design for the projected building in three variants and assessment of the given solution in terms of suitability for use in the given location
Authors: Tůma, Radek
Advisor: Staňková, Hana
Referee: Vejvara, Luděk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18080
Keywords: základní škola;stropní konstrukce;porotherm;monolit;předepnuté panely;spiroll;technologie stropní konstrukce;kalkulace stropní konstrukce
Keywords in different language: elementary school;ceiling structure;porotherm;monolith;pre-stressed concrete panels;spiroll;ceiling structure technology;ceiling structure calculations
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem stropní konstrukce pro objekt základní školy ve třech variantách řešení. První variantou je vložková stropní konstrukce z keramických nosníků a vložek systému POROTHERM. Druhou variantou je návrh monolitické stropní konstrukce. Třetí varianta spočívá v návrhu z předepnutých panelů. Cílem diplomové práce je srovnání jednotlivých druhů stropní konstrukce z hlediska technologických postupů a ekonomické náročnosti jednotlivých variant. Výkresová část je zpracována v programu AutoCAD 2008. Pro statické výpočty jsou použity výsledky z programu Dlubal RSTAB 8. Návrhy konstrukcí, materiálů a dispozic jsou v souladu s platnými ČSN normami pro obor stavebnictví.
Abstract in different language: This thesis describes the design of the ceiling structure for the building of an elementary school in three design variants. The first design variant is based on the insert ceiling structure made of the ceramic beams and inserts of the POROTHERM system. The second variant consists in the design of the monolithic ceiling structure. The third variant consists in the design based on the pre-stressed concrete panels. The aim of this thesis is the comparison of individual types of the ceiling structure in terms of technological procedures and economic demandingness of individual variants. The drawing part has been processed in the AutoCAD 2008 software. For static calculations results of the Dlubal RSTAB 8 program have been used. Designs of structures, materials and layouts are in accordance with the applicable ČSN standards for the building industry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Radek Tuma.pdfPlný text práce21,14 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Tuma_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce571,39 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Tuma_oponent.pdfPosudek oponenta práce951,09 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Tuma_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce172,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.