Title: Zákon 7/2009 Sb. a rychlost soudního řízení
Other Titles: Law 7/2009 Coll., And speed of judicial procedures
Authors: Pilíková, Helena
Advisor: Kapitánová, Blanka
Referee: Zahradníková, Radka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18101
Keywords: doručování v civilním procesu;koncentrace řízení;efektivita;rychlost řízení;přípravné jednání
Keywords in different language: delivery in civil prodedures;concentration of proceedings;efficiency;speed of trials;preparatory meeting
Abstract: Diplomová práce na téma " Zákon č. 7/2009 Sb. a rychlost soudního řízení " je zpracována popisnou a komparativní metodou. První část se bude týkat efektivity soudního řízení v historii právní úpravy. Zde zmíním především historii doručování a koncentrace řízení a část práce bude věnována i rychlosti soudního řízení před novelou a po ní. Jaká byla průměrná rychlost soudního řízení a co představovalo hlavní zdržení.Druhá část této práce bude zaměřena na doručování. Zde se budu podrobněji zabývat právními následky doručování v civilním procesu, systémem doručování před novelou a po novele a porovnám stav předtím a následný, který přinesla nová úprava doručování v praxi. Třetí část práce bude věnována koncentraci řízení a přípravnému jednání. Zde bude cílem mé práce porovnat předchozí úpravu s novelizovanou úpravou a nastínit pro a proti koncentrace řízení zavedené zákonem č. 7/2009 Sb..V poslední části této práce bude zmíněna zahraniční právní úprava doručování na Slovensku a v Německu a v následně pak úprava zásady koncentrace řízení v zahraničních procesních předpisech Slovenska a Anglie a Walesu.
Abstract in different language: The thesis called "Code No. 7/2009 Coll. and Speed of Trials" is written up using the descriptive and comparative methods. The first part deals with the efficiency of the trial in the history of its legislation. Here especially the history of delivery in civil procedures and concentration of proceedings and a part of the thesis is concentrated on the speed of the trial before and after the efficiency of the amendment. Further, I focus on the average speed of a trial and what can cause a big delay. The second part of the thesis deals with delivery in civil procedures. Here I concentrate on the legal consequences of delivery in civil procedure, the system of services before and after the amendment and the comparison of the situation before and after the amendment in practice. The third part of the thesis is focused on the concentration of proceedings and the preparatory hearings. Here the target is to compare the previous legislation with the current one and to explain the pros and contras of the concentration of proceedings introduced by the Code No. 7/2009 Coll. In the last part of my thesis I mention the foreign legislation of services (Slovak Republic and Germany) and afterwards I describe the legislation in the area of the concentration of proceedings in the Slovak Republic and in the Great Britain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka_-_7_-_2009_Sb_a_rychlost_soudniho_rizeni.pdfPlný text práce575,46 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Pilikova.pdfPosudek vedoucího práce716,67 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Pilikova.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Pilikova 2.pdfPrůběh obhajoby práce294,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.