Title: Rozhodčí řízení a spotřebitelské spory
Other Titles: Arbitration and consumer disputes
Authors: Soukup, Vladimír
Advisor: Zahradníková, Radka
Referee: Hromada, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18131
Keywords: rozhodčí řízení;spotřebitel;spotřebitelské spory;alternativní řešení sporů
Keywords in different language: arbitration;consumer disputes;consumer;alternative disputes resolving
Abstract: Autor této diplomové práce si za cíl vytkl nikoli komplexní popis platné právní úpravy, nýbrž nástin nového náhledu na možnost využití rozhodčího řízení k řešení spotřebitelských sporů jakožto možné alternativy k řízení soudnímu, jejíž využití by mohlo vést ke snížení soudního nápadu o věci, které by bylo možné pro svou relativní jednoduchost efektivněji řešit mimo soudní řízení, přičemž by byla garantována ochrana spotřebitele ve srovnatelné míře, jaká by spotřebiteli byla poskytnuta v klasickém soudním řízení. Autor úvodem představil rozhodčí řízení v kontextu jiných způsobů řešení sporů a zdůraznil některé rozdílnosti, jež tyto jednotlivé typy řešení odlišují. V další části této diplomové práce se autor zabýval některými aspekty právní ochrany spotřebitele, jež se může vztahovat k jeho postavení v rámci rozhodčího řízení. V rámci této části práce upozornil na některé nedostatky současné úpravy a navrhl možná řešení. Autor pro zhodnocení vhodnosti uvedl některé problémy, které se objevovaly v praxi při řešení spotřebitelských sporů. Dále uvedl příklady, kdy rozhodčí řízení v určité modifikaci bylo užíváno právě za účelem účinné a efektivní ochrany spotřebitelských práv. Samostatná část této diplomové práce byla věnována zejména možnosti přezkumu a zrušení rozhodčího nálezu iniciovaného především ze strany spotřebitele, čímž je státem poskytována garance ochrany práv spotřebitele i v případě, že v rámci rozhodčího řízení došlo k jejich porušení. Autor také akcentoval některé výhody a nevýhody způsobů řešení spotřebitelských sporů, přičemž také poukázal na některé parametry, které je třeba při vytváření komplexního způsobu řešení sporu vzít v potaz. Autor shledává jako jeden z hlavních problémů řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím rozhodčího řízení schopnost spotřebitele negociovat určení osoby rozhodce tak, aby byla rozhodcem určena skutečně nezávislá osoba, jež by řádně aplikovala příslušné instituty ochrany spotřebitele. Přes veškeré problémy, které se při řešení spotřebitelských sporů v praxi vyskytly, je autor přesvědčen, že rozhodčí řízení či jeho modifikovaná podoba může být velmi efektivním způsobem řešení spotřebitelských sporů, přičemž efektivnějším řešením sporu je pak míněna nejen z hlediska samostatného řízení, ale také z hlediska na řešení sporů vyčleněných prostředků. Rychlý a účinný komplexní systém řešení spotřebitelských sporů, který současně není příliš nákladný, by mohl být cestou, jak snížit zatížení obecných soudů některými typy sporů.
Abstract in different language: The author of this thesis sets the goal rather than criticizing a comprehensive description of the current legislation but the outline of a new view on the possibility of using an arbitration to resolve consumer disputes as possible alternatives to judicial proceedings, the use of which could lead to a reduction in the judicial idea of things and that could be possible for its relative simplicity resolve more effectively outside court proceedings, and where would be guaranteed protection of consumers in a comparable extent that the consumer was given in the classic legal proceedings. The author at the beginning introduced arbitration in the context of other methods of dispute resolution and highlighted some differences that these particular types of solutions differentiate. In the next part of this thesis the author have dealt with some aspects of consumer protection laws which may be related to its position in the arbitration. In this part of the work he highlighted some shortcomings of the current arrangements and suggested possible solutions. By evaluating suitability the author stated some of the problems that emerged in practice at resolving consumer disputes. He further noted examples where arbitration in a certain modification was used just for the purpose of effective and efficient protection of consumer rights. An individual part of this thesis was focused on the possibility of review and revoking of the arbitration award initiated primarily by the consumer through which is provided by the State the guarantee of protection of consumer's rights even in the event that the arbitration proceedings have been infringed. The author also accentuated some of the advantages and disadvantages of solutions to resolving consumer disputes and also pointed out some of the parameters that need be taken into account at the formation of comprehensive method of resolving the dispute. The author ascertains one of the main problems of consumer disputes through arbitration consumer's ability to negotiate a determination of the person of an arbitrator so that intended arbitrator would be a truly independent entity that would properly apply the relevant consumer protection. Despite all the problems that the resolution of consumer disputes occurred in practice the author believes that arbitration or its modified form can be a very effective way of resolving consumer disputes and effective solution of the dispute is then not only meant in terms of a separate procedure but also from perspective of dispute settlement allocations. Fast and efficient comprehensive system of settlement of consumer disputes which is not currently overly expensive could be a way to reduce the burden of the general courts from certain types of disputes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZcuDipMgrRozhodciRizeniFinal_20150329.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Soukup.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Soukup.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Soukup.pdfPrůběh obhajoby práce283,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.