Title: Návrh měřicí karty pro měření s termočlánkem
Other Titles: Design of card for measuring system with thermocouples
Authors: Šiman, Martin
Advisor: Slobodník, Karel
Referee: Jansa, Jindřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18973
Keywords: termočlánek;operační zesilovač;filtr;labjack;multiplexer;mikroprocesor;programovací jazyk c;programovací jazyk c# .net;framework 4.5.2;u3-hv;visual studio 2013;ad595
Keywords in different language: thermocouple;operational amplifier;filter;labjack;multiplexer;microprocessor;programming language c;programming language c# .net;framework 4.5.2;u3-hv;visual studio 2013;ad595
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh systému pro měření několika termočlánků. Zabývá se problematikou termočlánků, na jakém způsobu fungují a jejich dělení z hlediska provozních parametrů. Jaké jsou možnosti zpracování výstupního signálu termočlánku. To znamená návrh zesilovače. Jedna z částí je věnována návrhu filtru, ochranných zařízení a zásady pro návrh DPS. Srdcem všeho je mikroprocesor, ten je potřeba naprogramovat v programovacím jazyku C. Je potřeba data ukládat a vizualizovat. Dále je potřeba řídit někde danou činnost a provést případnou kompenzaci k tomu je využito Visual Studio za pomocí programovacího jazyka C#. Dosažené výsledky měření odpovídají reálným hodnotám.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on designing a system for measuring several thermocouples. It deals with the issues of thermocouples on which way they work and their classification in terms of operational parameters. What are the options for processing the output signal of the thermocouple. That means the design of the amplifier. Part is devoted to the design of the filter, protective equipment and guidelines for PCB design. The microprocessor is the heart of everything; it is needed to program in C programming language. It is necessary to store and visualize data. It also needs to drive somewhere to perform the operation and possible compensation is used to using Visual Studio C# programming language. Achieved results of temperature measurements are to maximally accurate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace FINAL 4.pdfPlný text práce9,2 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vsiman 001.jpgPosudek vedoucího práce606,29 kBJPEGThumbnail
View/Open
oponent-062646_oponent.pdfPosudek oponenta práce478,72 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062646_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce187,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18973

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.