Title: Josef Suk a jeho Křečovice
Other Titles: Josef Suk and his Křečovice
Authors: Horníková, Petra
Advisor: Kilián, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19736
Keywords: výuka vlastivědy;tvorba multimediálního výukového programu;místní region;křečovice
Keywords in different language: homeland study teaching;creation of the multimedia educational program;local region;křečovice
Abstract: Tato diplomová práce je rozdělena do dvou následujících částí: Teoretická část diplomové práce je kompletní vlastivědná charakteristika řešeného území. Obsahuje vymezení a polohu daného místa, jeho fyzicko geografickou a sociálně geografickou charakteristiku, historický vývoj a vlastivědné zajímavosti. Praktická část navazuje na získané informace a poznatky. Tvoří ji multimediální projekty určené pro 4. a 5. ročník základní školy, které se používají na interaktivní tabuli. Součástí práce je metodická příručka, která obsahuje náměty a nápady, jak s projekty pracovat. Vše je v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, konkrétně s tématickým okruhem "Místo, kde žijeme", "Lidé a čas" a "Rozmanitost přírody" ze vzdělávací oblasti "Člověk a jeho svět". Diplomová práce dále obsahuje běžné kapitoly odborné práce, jako je úvod, rozbor literatury, metodiku práce, závěr a seznam literatury.
Abstract in different language: This thesis is divided into two following parts: The theoretical part of the thesis is complete home study characteristics of the researched area. It contains definition and location of the researched place, its physical geographic and social geographic characteristics, historical developement and home study curiosities. The practical part concurs on the acquired information and findings. It is coposed by multimedia projects, aimed for 4th and 5th grade of the primary schools, applied on interacive boards. A part of the thesis is the methodical guide, containing themes and ideas suggesting how to work with the projects. Everything is in accoardance with the General educational program for basic education, in particular with the thematic cirque "The place where we live", "The people and the time" and "Diversity of the nature" from the educational section "The man and his world". Further the thesis contains common chapters of scientific work, as introduction, literature analysis, work methodics, conclusion and list of literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Josef Suk a jeho Krecovice.pdfPlný text práce38,95 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hornikova V.pdfPosudek vedoucího práce976,63 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hornikova O.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hornikova P.pdfPrůběh obhajoby práce286,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19736

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.