Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHonzíková, Jarmila
dc.contributor.authorTomanová, Michaela
dc.contributor.refereeMach, Petr
dc.date.accepted2015-05-29
dc.date.accessioned2016-03-15T09:00:30Z
dc.date.available2013-11-22cs
dc.date.available2016-03-15T09:00:30Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-14
dc.identifier59864
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19812
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na zavádění práce s textilem v pracovní výchově na prvním stupni základní školy. Je rozdělena do 2 částí část praktickou a část teoretickou. V teoretické části jsou obecně popsány nejdříve základní informace o pracovní výchově z hlediska organizačních forem a metod, zastoupení pracovních činností v RVP, hygieny a bezpečnosti práce, užívaných nástrojů a materiálů, mezipředmětových vztahů a přípravy učitelů na hodiny pracovní výchovy. Poté rozebírá konkrétní textilie, jejich původ, rozdělení a techniky práce s nimi. Praktická část je rozdělena na 2 části. První část, pomocí dotazníkového šetření, mapuje znalost textilních materiálů učitelů na prvním stupni ZŠ. Rovněž se zabývá tím, které materiály v hodinách učitelé využívají, jaké techniky volí, jak často textil zařazují, jakým způsobem práci hodnotí, kde se inspirují atd. V druhé části je strukturovaně rozepsán soubor zrealizovaných i nezrealizovaných námětů pro práci s textilem pro žáky prvního stupně.cs
dc.format87 s. (117 939 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttextilní materiálycs
dc.subjectpracovní výchovacs
dc.subjectprvní stupeňcs
dc.subjectzákladní školacs
dc.subjecttextilní technikycs
dc.subjectzkoumání dovedností žákůcs
dc.subjectnámětcs
dc.titlePráce s textilem v pracovní výchově na 1. stupni ZŠcs
dc.title.alternativeApplication of textile materials in labor activities in the first grade of primary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis is focused on application of textile materials in labor activities at the first grade of the primary school. It´s divided into two parts theoretical part and practical about labor activities from the perspective of organizing forms and methods, representation of labor activities in Framework educational program, hygiene and safety of activities, using tools and materials, interdisciplinary relations and preparing teachers for labor activities. Then thesis is focused on specific textile matierials, their sources, divisions and techniques of work with them. Practical part is also divided into two part. The first part evaluates textile knowledge of primary teachers. It also evaluates which materials teachers use in labor activities, which techniques use, how often use textile, how evaluates final products, where get an inspiraton. In the second part is structurally written collection of realized and unrealized ideas for textile activities with children of primary school.en
dc.subject.translatedtextile materialsen
dc.subject.translatedlabor activitiesen
dc.subject.translatedthe first gradeen
dc.subject.translatedprimary schoolen
dc.subject.translatedtextile techniquesen
dc.subject.translatedobservation of pupil´s skillsen
dc.subject.translatedideaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prace_s_textilem_v-pracovni_vychove_na_1_stupni_ZS_Tomanova_2015.pdfPlný text práce16,08 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-DP Tomanova.pdfPosudek vedoucího práce28,6 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek Tomanova.pdfPosudek oponenta práce459,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Tomanova protokol087.pdfPrůběh obhajoby práce141,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19812

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.