Title: Rozvoj nadaných žáků v oblasti matematiky
Other Titles: Development of talented pupils in the area of mathematics
Authors: Janoušková, Michaela
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Referee: Hrabětová, Regina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19815
Keywords: nadaní žáci;rozvoj nadání;matematika;pracovní listy
Keywords in different language: talented pupils;development of talented;mathematics;worksheet
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá matematicky nadaným žákem a jeho rozvojem ve vyučování matematice na 1. Stupni základní školy. V teoretické části se věnuji třem hlavním kapitolám. V první kapitole je obecně obsaženo, co je nadání, základní definice, kritéria. Okrajově také zmiňuji legislativní rámec k dané problematice. V druhé kapitole rozebírám nadaného žáka, jeho znaky, osobnost, projevy. Dále jsem také zaměřila svou pozornost na vhodné i nevhodné přístupy k nadání, pedagogické působení, metody a formy práce s nadaným žákem a tvorbou individuálního vzdělávacího programu. Ve třetí kapitole se zabývám matematicky nadaným žákem. Praktická část řeší konkrétní možnosti rozvoje matematicky nadaného žáka v běžné hodině matematiky.
Abstract in different language: This thesis deals with the theme The mathematically gifted pupil and his improvement in mathematics in primary school. The theoretical part is divided into three sections. The first chapter describes what talent is and then the basic definitions and criterions. I mention the legislative framework which deals with this issue. The second chapter is dedicated to the gifted pupil, his characteristics and personality. I focused on suitable and inappropriate attitudes directed toward the talent, pedagogical influence, methods and forms of work with the gifted pupil. The third chapter is about the mathematically gifted pupil. The practical part addresses the specific possibilities of development of the mathematically gifted pupil in the common mathematics lesson.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Michaela Janouskova.pdfPlný text práce5,23 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni Janouskova038.pdfPosudek vedoucího práce522,69 kBAdobe PDFView/Open
oponent-XXIII. Janouskova_Oponentni posudek diplomove prace.pdfPosudek oponenta práce44,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Janouskova protokol070.pdfPrůběh obhajoby práce189,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19815

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.