Title: Strach a úzkost ve škole
Other Titles: Fear and anxiety at school
Authors: Ryšavá, Jana
Advisor: Kubíková, Kateřina
Referee: Holeček, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19911
Keywords: strach;úzkost;výkonová motivace;aktivní a pasivní strach;sebepojetí;sebedůvěra
Keywords in different language: fear;anxiety;achievement motivation;active and passive fear;self-confidence;self esteem
Abstract: Cílem této diplomové práce je zjistit, jak souvisí žákova sebedůvěra a sebepojetí s výkonovou motivací a se strachem a úzkostí ve škole. Práce se věnuje popisu základních pojmů, jako je strach, úzkost, emoce, funkce emocí, problematika strachu a úzkosti ve škole, výkonová motivace a aktivní a pasivní strach. V praktické části práce jsou použity dva druhy dotazníků: dotazník SPAS, který měří žákovo sebepojetí a představy o sobě a dotazník LMG, který měří pozitivní a negativní motivaci. Došli jsme k závěru, že strach, sebehodnocení a sebedůvěra mají zásadní vliv na žákův výkon a výkonovou motivaci. Pasivní strach vede k nižšímu sebehodnocení a sebedůvěře a k úzkostnosti. Úzkostní žáci mají tedy menší sebedůvěru a prožívají silněji pasivní strach, na rozdíl od žáků neúzkostných
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to discover the connection between student´s self-confidence and self-esteem and achievement motivation and fear and anxiety at school. This diploma thesis describes the main terms such as fear, anxiety, emotion, function of emotion, the issue of fear and anxiety at school, achievement motivation and active and passive fear. In the practical part there are two types of questionnaires: SPAS questionnaire which measures student´s self-confidence and self-esteem and LMG questionnaire which measures positive and negative motivation. We come to a conclusion that fear, self-confidence and self-esteem have fundamental impact on student´s performance and achievement motivation. Passive fear leads to lower self-esteem and self-confidence and anxiety. Students who are anxious have lower self-esteem and they experience stronger passive fear unlike students without anxiety.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Rysava.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Rysava - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,4 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Rysava - oponent.pdfPosudek oponenta práce586,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Rysava - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce144,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.