Title: Mobbing
Other Titles: Mobbing
Authors: Havlíková, Martina
Advisor: Szachtová, Alena
Referee: Kubíková, Kateřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19912
Keywords: agrese;šikana;mobbing
Keywords in different language: aggression;bullying;mobbing
Abstract: Diplomová práce se zabývá jedním z rafinovaných druhů šikany na pracovišti, kterým není nic jiného než mobbing. Mobbing je považován za neúnosný psychoteror na pracovišti. V teoretické části jsou vymezeny stěžejní pojmy: agrese,agresivita, šikana a mobbing. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkumné šetření s kvalitativní interpretací.Cílem práce je zmapovat výskyt mobbingu ve zvolené oblasti a informovanost zaměstnanců o této problematice.
Abstract in different language: This thesis deals with one of the refined kind of bullying in the workplace, which is nothing more than mobbing. Mobbing is considered intolerable psychological terror at the workplace. In the theoretical part are defined by the principal terms: aggression, aggressiveness, bullying and mobbing.The practical part contains quantitative research with qualitative interpretation. The aim is to map the occurrence of mobbing in the selected area and the awareness of employees on this issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Havlikova.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Havlikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,46 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Havlikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce361,56 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Havlikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce132,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.