Název: Animovaný film Máša a medvěd (současná a původní verze)
Další názvy: Animated series Masha and the Bear (current and original versions)
Autoři: Härtelová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Jiřina
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19927
Klíčová slova: Máša a medvěd;animace;animovaný film;seriál;pohádka;norma spisovného jazyka;vliv filmu na děti
Klíčová slova v dalším jazyce: Masha and the bear;animation;animated film;series;fairy tale;linguistic prescription;influence of animatd film on children
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je animovaný film Máša a medvěd. V první části, která je spíše teoretická, se věnuje pozornost historii a vývoji animace. Pro lepší představu jsou uvedeny druhy animace. V této části jsou zařazeny rovněž známé osobnosti spjaté s animovanými filmy pro děti. Druhá stěžejní kapitola bakalářské práce se zabývá praktickou analýzou samotného filmu. S využitím vlastních poznatků je předloženo srovnání současné a původní verze animovaného filmu Máša a medvěd. Závěrem je zmíněno, jaký vliv může mít animovaný film na děti. Bakalářská práce může být využita jako zpestření při vyučování ruského jazyka na základních nebo středních školách.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with animated TV series Masha and the bear. The first part is mostly theoretical and focuses on the history and development of animation itself. To improve the understanding, the forms of animation are stated. The first part also deals with the famous personalities connected with animated movies made for children. In the second part, the main series analysis is processed. Based on the personal experience, the actual and the original Masha and the bear series comparison, is presented. Conclusion is mentioned, what impact can have an animated film for children. Bachelor thesis can be used for Russian studies in high or elementary schools or to enhance classes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Lucie Hartelova.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Posudek Hartelova - Svob ved.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Posudek Hartelova - Ryk opon.pdfPosudek oponenta práce691,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Obh Hartelova.pdfPrůběh obhajoby práce239,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19927

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.