Title: Gymnastická cvičení jako součást fotbalové přípravy mužů
Other Titles: Gymnastic exercises as part of men´s football condition preparation
Authors: Diviš, Jakub
Advisor: Charvát, Luboš
Referee: Kalistová, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20007
Keywords: fotbal;gymnastika;svalové skupiny;průprava;příprava
Keywords in different language: football;gymnastic;muscle groups;grounding;preparation
Abstract: Diplomová práce směřuje k výzkumu pohybových schopností, které provází člověka celým sportovním životem. Schopnost pohybu je jedna z nejdůležitějších vlastností lidského těla. Teoretická část práce pojednává o fotbale, gymnastice, fyziologii, tělesné konstituci a o vlastnostech, které mohou být ovlivňovány cvičeními a gymnastickými průpravami. Praktická část práce se věnuje výzkumu pohybových schopností a některých dovedností, které mohou být zlepšovány začleněním gymnastického prvku do fotbalu. Toto zkoumání bylo realizováno na hráčích týmu hrající krajský přebor. Věk testovaných objektů byl mezi 18 až 42 lety. Tito hráči byli otestováni před začátkem a následně po ukončení intervence gymnastických průprav ve fotbalovém tréninku. Po měření došlo ke zpracování dat a k vyhodnocení vlivu na pohybové schopnosti. Z výsledků lze usoudit, že praktický přínos byl potvrzen a cíl diplomové práce byl naplněn.
Abstract in different language: This thesis aims to research movement abilities, that provide a man during his entire sport life. The ability to move is one of the most important characteristic of the human body. The theoretical part of this thesis is about football, gymnastics, physiology, physical constitution and about properties, that can be influenced by exercises and gymnastic training. The practical part is devoted to the research of motion abilities and some skills, which can be improved by incorporating gymnastic elements into football. This study was implemented on team players playing Regional championship. The age of tested objects was between 18 to 42 years. These players were tested before the beginning and then after the intervention of gymnastic training in football training. After the measurements, the data was processed and the influence on movement skills was evaluated. From the results we can conclude, that the practical contribution was confirmed and the aim of the thesis was fulfilled.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jakub Divis.pdfPlný text práce4,97 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-DIVIS J. VP.pdfPosudek vedoucího práce113,98 kBAdobe PDFView/Open
oponent-DIVIS J. OP.pdfPosudek oponenta práce214,81 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-DIVIS J..pdfPrůběh obhajoby práce46,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.