Název: Srovnání tréninkových metod pro rozvoj silových schopností v kulturistice.
Další názvy: Comparison of training methods for developing strength abilities in bodybuilding.
Autoři: Lucák, Karel
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Zeman, Radek
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20014
Klíčová slova: kulturistika;trénink;hypertrofie;splitový trénink;tréninkové metody;objemový trénink
Klíčová slova v dalším jazyce: bodybuilding;training;hypertrophy;split training;training methods;training volume
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na srovnání vybraných tréninkových metod pro rozvoj silových schopností v kulturistice. V teoretické části, zde budou uvedeny základní pojmy používané v kulturistickém tréninku, tréninkové proměnné a základní složky v metodice tréninku pro rozvoj síly. Dále zde uvádím pokročilé metody, které slouží k rozvoji svalového objemu a ke svalovému rozvoji všeobecně. Jsou zde nabídnuty možnosti tréninku a jeho složení. Praktická část se zaměřuje na výzkum a porovnání dvou skupin probandů, kde každá skupina trénovala podle rozdílné četnosti tréninku v týdnu. Obě skupiny se podrobili vstupnímu a výstupnímu vyšetření, kde jsme hodnotili celkové složení těla, držení těla pomocí polohového snímače DTP-1 a hodnocení úrovně silových schopností. Data byla porovnávána s časovým odstupem 3 měsíců pro potvrzení nebo vyvrácení předem stanovených hypotéz.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the comparison of selected training methods for developing strength abilities in bodybuilding. In the theoretical part, here are the basic terms used in the bodybuilding workouts, training variables and basic elements of the methodology of training for strength development. Further topics of advanced methods that are used to develop muscle mass and to muscle development in general. Are offered training opportunities and its composition. The practical part focuses on research and comparing two groups of probands, where each group trained by different frequency of training a week. Both groups underwent Input and output test, where we evaluated the overall body composition, posture position sensor using DTP-1 and assessing the level of power capabilities. Data was compared with an interval of three months to confirm or refute previously stated hypotheses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Lucak.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-LUCAK K. VP.pdfPosudek vedoucího práce132,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-LUCAK K. OP.pdfPosudek oponenta práce137,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-LUCAK K..pdfPrůběh obhajoby práce45,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20014

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.