Title: Psychohygienické aspekty života středoškolské mládeže
Other Titles: Aspects of Mental Hygiene in the Life of Secondary School Students
Authors: Junková, Jana
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Šámalová, Kateřina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2004
Keywords: psychohygiena;duševní hygiena;náročné životní situace;adolescent;středoškolská mládež;životospráva
Keywords in different language: psycho hygiene;mental hygiene;difficult life situations;adolescent;secondary school students;diet
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá psychohygienickými aspekty života středoškolské mládeže. V teoretické části jsou uspořádány poznatky o duševní hygieně a jejích dílčích oblastech. Závěr teoretické části je zaměřen na charakteristiku období adolescence. Praktická část je založena na výzkumu, který měl u vybraného vzorku respondentů za úkol zmapovat oblast studentského života středoškoláků z hlediska psychohygieny. Prováděného výzkumu se zúčastnilo 100 respondentů ze dvou plzeňských středních škol. Jako výzkumná metoda byl zvolen dotazník, založený na uzavřených otázkách, které se vztahovaly k dílčím oblastem psychohygieny. Jednotlivé otázky byly vyhodnoceny kvantitativně a výsledky byly rovněž znázorněny graficky. Při vyhodnocování byly posuzovány výsledky odlišností mezi respondenty mužského a ženského pohlaví, tak výsledky celkové, druhotně pak školy mezi sebou.
Abstract in different language: The thesis follows the aspects of mental hygiene in the life of secondary school students. Information about mental hygiene and its study areas can be found in the theoretical part of this thesis. The final section of the theoretical part deals with the characteristics of adolescence period. The practical part is based on an in-depth research, undertook by a group of respondents that recorded the mental hygiene aspects in the life of secondary school students. One hundred students from two Pilsen secondary schools participated in the conducted research. A questionnaire was chosen as the research method. The questionnaire was based on closed questions regarding the areas of mental hygiene. Answers on individual questions were quantitatively evaluated and also recorded in a graph. Differences between male and female respondents? answers and overall results were assessed. The comparison between different schools respondents? answers were evaluated indirectly.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Junkova.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
Junkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce377,89 kBAdobe PDFView/Open
Junkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce393,57 kBAdobe PDFView/Open
Junkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce74,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2004

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.