Title: Faktory neurotičnosti žáků na nižším stupňi víceletých gymnázií
Other Titles: The factors of neurotic state of the pupils at the lower level of the grammar schools
Authors: Lužná, Simona
Advisor: Miňhová, Jana
Referee: Holeček, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2009
Keywords: dotazník;neurotičnost;žáci;gymnázium;psychologie
Keywords in different language: questionnaire;neuroticism;pupils;grammar school;psychology
Abstract: Práce je zaměřena na výzkum faktorů neurotičnosti žáků na nižším stupni víceletých gymnázií. Bylo porovnáváno sportovně zaměřené gymnázium a všeobecně zaměřená gymnázia. Diplomová práce obsahuje teoretickou část, ve které jsme se mimo jiné zaměřili na problematiku neurotičnosti, vývojovou charakteristiku nebo i problematiku školní a sportovní zátěže. Ve výzkumné části jsme se zmiňovali, že výzkum byl proveden u žáků navštěvujících sekundy a tercie na 4 vybraných středních školách gymnaziálního typu. K ověření navržených hypotéz jsme použili psychologické dotazníky B-JEPI, SPAS a SUPSO.
Abstract in different language: The work is focused on the research of factors of the neuroticism of the pupils at the earlier stage of the multi-annual gymnasiums. The sports-oriented gymnasium and the generally specialized gymnasium were compared. The diploma work contains a theoretical part, in which we focused on the issue of neuroticism, a developmental characteristic or even the issue of school and sport load. In the research part, we mentioned that the research was carried out at the pupils of the second and the third classes on the 4 selected gymnasiums. To verify the suggested hypothesis, we used psychological questionnaires B-JEPI, SPAS and SUPSO.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Simona Luzna.pdfPlný text práce5,69 MBAdobe PDFView/Open
Luzna - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,88 kBAdobe PDFView/Open
Luzna - oponent.pdfPosudek oponenta práce494,54 kBAdobe PDFView/Open
Luzna - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce91,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2009

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.