Title: Vícebodové okrajové úlohy s asymetrickými nelinearitami \nl a tlumením
Other Titles: Multi-point boundary value problems with asymmetric nonlinearities and damping
Authors: Looseová, Iveta
Advisor: Nečesal, Petr
Referee: Holubová, Gabriela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2085
Keywords: okrajová úloha;vícebodová okrajová úloha;vlastní čísla;Fučíkovo spektrum;nepřípustné oblasti Fučíkova spektra
Keywords in different language: boundary value problem;multi-point boundary value problem;eigenvalues;Fučík spectrum;inadmissible sets of the Fučík spectrum
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na vícebodové okrajové úlohy, zejména na tvar vlastních čísel příslušných diferenciálních operátorů a Fučíkovo spektrum. Nejdříve vyšetřujeme Neumannovu a periodickou okrajovou úlohu, poté se zabýváme tříbodovou okrajovou úlohou, která obě předchozí úlohy propojuje. Hlavní výsledky práce se týkají tříbodové okrajové úlohy s tlumením, pro niž jsou analyticky odvozeny hodnoty parametrů, pro které má tato úloha pouze triviální řešení. Dále je provedena numerická konstrukce Fučíkova spektra a~konstrukce jeho nepřípustných oblastí, tj. množiny bodů, které do Fučíkova spektra nepatří.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis is devoted to the multi-point boundary value problems, the eigenvalues and the Fučík spectrum of the corresponding differential operators are investigated. First, the Neumann and the periodic boundary value problem are studied, then the three-point boundary value problem, which connects both previous problems, is investigated. Main results of this Thesis concern the three-point boundary value problem with damping. We provide the analytic description of the values of parameters for which the problem has only the trivial solution. Finally, the numerical construction of the Fučík spectrum is provided as well as the construction of its inadmissible sets (i.e. the sets of points, which do not belong to the Fučík spectrum).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_looseova.pdfPlný text práce3,84 MBAdobe PDFView/Open
PV_looseova.pdfPosudek vedoucího práce139,6 kBAdobe PDFView/Open
PO_looseova.pdfPosudek oponenta práce132,56 kBAdobe PDFView/Open
P_looseova.pdfPrůběh obhajoby práce33,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2085

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.