Title: Finanční hospodaření konkrétního města
Other Titles: Financial management of a particular town
Authors: Brendlová, Jana
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Singerová, Jitka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2090
Keywords: finanční hospodaření;město;rozpočet;příjmy;výdaje
Keywords in different language: financial management;town;budget;incomes;expenditures
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na finanční hospodaření města Horní Slavkov v letech 2008 - 2011 a jejím cílem je zhodnocení jeho hospodaření. V teoretické části je popsán veřejný sektor, postavení územních správních celků v něm, obec a její orgány. Závěr první části je věnován rozpočtu, jeho členění, funkcím a procesu tvorby a schvalování. V praktické části práce je představeno město Horní Slavkov, jeho orgány a struktura městského úřadu. V samostatných kapitolách je zpracováno hospodaření města v jednotlivých letech s podrobným rozdělením příjmů a výdajů, porovnání jednotlivých let a hodnocení hospodaření za celé období.
Abstract in different language: This presented bachelor thesis is focused on financial management of the town Horni Slavkov in the years 2008 - 2011 and its target is to evaluate the management. In the theoretical part there is described the public sector, the position of territorial administrative units, the municipality and its authorities. The end of the first part is devoted to the budget, its structure, functions and the process of its design and approval. In the practical part of the thesis there is introduced the town Horni Slavkov, its authorities and the structure of the municipal authority. In the separate chapters there is elaborated the financial management of the town in particular years with detailed structure of incomes and expenditures, the comparison of particular years and the rating of financial management for the whole time period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Brendlova Jana.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Brendlova v.pdfPosudek vedoucího práce247,35 kBAdobe PDFView/Open
Brendlova o.pdfPosudek oponenta práce279,42 kBAdobe PDFView/Open
Brendlova ob.pdfPrůběh obhajoby práce147,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2090

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.