Title: Analýza svěřených a sdílených daní v konkrétním územním rozpočtu
Other Titles: The analysis of entrusted and shared taxes in specific local budget
Authors: Trojanová, Soňa
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Hruška, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2113
Keywords: veřejný sektor;veřejná správa;obec;rozpočet;příjmy;daně;svěřené daně;sdílené daně;rozpočtové určení daní
Keywords in different language: public sector;public administration;municipality;budget;incomes;taxes;entrusted taxes;shared taxes;tax revenue determination
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou daňových příjmů konkrétní obce. První kapitola je věnována charakteristice veřejného sektoru a veřejné správy. Popisuje obec s jejími základními atributy, význam a úlohu, kterou plní v rámci veřejné správy. Druhá kapitola se věnuje současnému daňovému systému v České republice. Objasňuje základní pojmy daňové soustavy a rozpočtové určení daní. V další části práce je představeno město Louny. Jsou rozebrány jednotlivé příjmy, které plynou do rozpočtu, a výdaje, jež jsou městem vynakládány. Je zhodnoceno hospodaření za určitý časový úsek. V poslední, čtvrté, kapitole jsou analyzovány příjmy ze svěřených a sdílených daní města Louny za období od roku 2006 do roku 2010. Jsou rozebrány a zhodnoceny konkrétní faktory ovlivňující daňové příjmy. V závěru čtvrté kapitoly je zmíněn vliv některých avizovaných změn na budoucí daňové příjmy a hospodaření města Louny.
Abstract in different language: The thesis deals with the analysis of tax revenues in a specific municipality. The first chapter consists of the characteristic of public sector and public administration. It describes the municipality with its basic attributes, its significance as well as its function that is fulfilled in terms of public administration. The second chapter deals with a current tax system in the Czech Republic. It reveals fundamental concepts of the determination of tax system and tax revenue. The town Louny is introduced in another part of the thesis. Individual incomes entering into the budget and costs expended by the town are analyzed. The economy of the concrete period of time is evaluated. Entrusted and shared taxes incomes of Louny from 2006 to 2010 are analyzed in the last ( four) chapter. Specific factors influencing tax incomes are examined and evaluated. At the end of four chapter the influence of certain advised changes on tax revenues and economy of the town of Louny is mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Trojanova Sona.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
vedouci BP Trojanova.PDFPosudek vedoucího práce496,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent BP Trojanova.PDFPosudek oponenta práce434,59 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba BP - Trojanova.PDFPrůběh obhajoby práce190,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.