Název: Recyklací a pozitivním přístupem k novým, krásnějším výrobkům, aneb, Nový rozměr pracovních činností na základní škole
Další názvy: Recycling to and a positive approach to new, more beautiful products or a new dimension to work activities for primary school
Autoři: Jašíčková, Adéla
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2016 17.–18.5. 2016: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. [13-18]. ISBN 978-80-261-0620-3.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2016/Sbornik_OT2016_online/sbornik-ot-2016-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/21437
ISBN: 978-80-261-0620-3
Klíčová slova: recyklace;pracovní činnosti;základní škola
Klíčová slova v dalším jazyce: recycling;work activites;primary school
Abstrakt: Práce je napsána na základě dnešní problematiky ekologie a trendu výroby užitečných i dekorativních výrobků, které jsou vytvořeny z již použitých věcí, komponentů, jež bychom normálně vyhodili. Jedná se o soubor návrhů výrobků, které jsou jak ze dřeva, z kovu, tak právě z použitých kompozit. Zabývám se zde nejdříve teoretickou stránkou, která nás přiblíží k zařazení tématu pracovních činností do RVP ZV, tak k vysvětlení základních dílčích úkolů k výrobě výrobků. V druhé části představuji postupy práce a výroby, technické výkresy a ukázky přímo již vyrobených technických objektů. Tato práce může posloužit pedagogům jako námět pro další práci v technických dílnách s žáky 2. stupně.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis is written on the basis of today's environmental issues and the trend of production of useful and decorative products, which are created from used things, components which would normally be thrown out. This is a set of product design , which are made of wood, metal , and being of the used composite. First I deal with the theoretical aspects that bring us closer to the inclusion of the topic of work activities into FEP and to explain basic subtasks for production . The second part presents the methods of work and production , technical drawings and samples directly already produced technical objects . This work may help teachers as the basis for further work in technical workshops with pupils 2nd grade.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2016
Olympiáda techniky Plzeň 2016

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jasickova.pdfPlný text584,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/21437

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.