Title: Recyklací a pozitivním přístupem k novým, krásnějším výrobkům, aneb, Nový rozměr pracovních činností na základní škole
Other Titles: Recycling to and a positive approach to new, more beautiful products or a new dimension to work activities for primary school
Authors: Jašíčková, Adéla
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2016 17.–18.5. 2016: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. [13-18]. ISBN 978-80-261-0620-3.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2016/Sbornik_OT2016_online/sbornik-ot-2016-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/21437
ISBN: 978-80-261-0620-3
Keywords: recyklace;pracovní činnosti;základní škola
Keywords in different language: recycling;work activites;primary school
Abstract: Práce je napsána na základě dnešní problematiky ekologie a trendu výroby užitečných i dekorativních výrobků, které jsou vytvořeny z již použitých věcí, komponentů, jež bychom normálně vyhodili. Jedná se o soubor návrhů výrobků, které jsou jak ze dřeva, z kovu, tak právě z použitých kompozit. Zabývám se zde nejdříve teoretickou stránkou, která nás přiblíží k zařazení tématu pracovních činností do RVP ZV, tak k vysvětlení základních dílčích úkolů k výrobě výrobků. V druhé části představuji postupy práce a výroby, technické výkresy a ukázky přímo již vyrobených technických objektů. Tato práce může posloužit pedagogům jako námět pro další práci v technických dílnách s žáky 2. stupně.
Abstract in different language: The Bachelor thesis is written on the basis of today's environmental issues and the trend of production of useful and decorative products, which are created from used things, components which would normally be thrown out. This is a set of product design , which are made of wood, metal , and being of the used composite. First I deal with the theoretical aspects that bring us closer to the inclusion of the topic of work activities into FEP and to explain basic subtasks for production . The second part presents the methods of work and production , technical drawings and samples directly already produced technical objects . This work may help teachers as the basis for further work in technical workshops with pupils 2nd grade.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2016
Olympiáda techniky Plzeň 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jasickova.pdfPlný text584,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.